Ogłoszenie nr 510559748-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.
Zarząd Dróg Powiatowych: Remont nawierzchni z betonu asfaltowego na drodze powiatowej DP 1321O w m. Smardy Górne na odcinku od km 4+784,50 do km 5+525,00 o długości 740,50 m

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 759041-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 53142126500000, ul. ul. Jagiellońska  3, 46-200  Kluczbork, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 186 161, e-mail zamowienia.zdp@wp.pl, faks 774 186 066.
Adres strony internetowej (url): http://zdp.nowoczesnagmina.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont nawierzchni z betonu asfaltowego na drodze powiatowej DP 1321O w m. Smardy Górne na odcinku od km 4+784,50 do km 5+525,00 o długości 740,50 m
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
36.D.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na DP 1321O w m. Smardy Górne od km 4+784,50 do km 5+525,00 - L=740,50m. Roboty będą polegać na wykonaniu warstwy profilującej masą mineralno-asfaltową AC16W 50/70 oraz warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej AC11S 50/70. Należy również ściąć pobocza do wysokości odpowiadającej nowej nawierzchni. Zakres robót: - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - 3 785,50 m2 - Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC16W 50/70 z wbudowaniem mechanicznym - 300,91 t - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S 50/70 - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień - 3 785,50 m2 - Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości dostosowanej do projektowanej nawierzchni - przyjęto grubość 7cm i szerokość 75cm wraz z wywozem gruntu - 1 065,75 m2 Harmonogram robót należy uzgodnić z inspektorem nadzoru. Roboty bitumiczne winny być wykonywane gdy nie ma opadów atmosferycznych oraz w temperaturze nie niższej niż 10oC. Inwestor wyklucza stosowanie destruktu asfaltowego w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz inne załączniki do SIWZ. Prace towarzyszące oraz inne formalności, konieczne do uwzględnienia przy określaniu ceny jednostkowej za przedmiot zamówienia: - Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14), - Wykonanie i utrzymanie oznakowania w trakcie prowadzenia robót, organizacji terenu robót zgodnie z przepisami BHP, zrealizowania wszelkich czynności, robót i prac koniecznych do prawidłowego, zgodnego z przepisami wykonania robót przewidzianych w STWiORB, uporządkowanie terenu robót itp. - Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.2020.0.1333 t.j.), przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi standardami oraz z obowiązującymi Normami, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej. - Wykonawca do wykonania zamówienia zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.0.215 t.j.). - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych opisywanym w dokumentacji, STWiORB. - W przypadku gdy w dokumentacji przetargowej lub technicznej wskazane zostały nazwy handlowe lub znaki towarowe materiału bądź urządzenia technicznego to charakteryzujące tak opisany materiał lub urządzenia techniczne parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych i zostały one podane przykładowo określając jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy. - Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas realizacji zamówienia-umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją zamówienia i przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich zawarcie, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu robót. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu robót do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. Oferując cenę za realizację zamówienia, Wykonawca musi brać pod uwagę również inne koszty tj.: (m. in. wizji lokalnej, uzgodnień, opłat, zabezpieczeń robót, projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem oraz prawidłowe i kompletne oznakowanie robót na jego podstawie, a także wszelkie inne możliwe koszty typu ubezpieczenie, zabezpieczenie, itp. oraz wszelkie ryzyka i ewentualne rabaty) związane z realizacją zamówienia, które w całości ponosi Wykonawca. Miejsce wykonywania zamówienia: droga powiatowa nr DP 1321O w m. Smardy Górne w kilometrażu (od km 4+784,50 do km 5+525,00), powiat kluczborski, województwo opolskie UWAGA! Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę: Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umów o pracę [w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 z dnia 2019.06.05)] - Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności pod kierownictwem innej osoby w trakcie realizacji zamówienia jn.: - operatorzy sprzętu i kierowcy pojazdów oraz wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne przy realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo. Powyższy wymóg nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. robót przez inne osoby. Termin (okres) gwarancji: 2 lub 3 lub 4 lata (zgodnie z ofertą Wykonawcy) liczony od dnia protokolarnego podpisania bezusterkowego odbioru końcowego zrealizowanego zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 113651.70
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LARIX Sp. z o. o.
Email wykonawcy: larix.biuro@matrixpc.pl
Adres pocztowy: ul. Klonowa 11
Kod pocztowy: 42-700
Miejscowość: Lubliniec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 139791.59
Oferta z najniższą ceną/kosztem 139791.59
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 222585.35
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.