Z.P. Nr 36.D.2020                                                                                                

Kluczbork, dnia 15.12.2020 r. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

I. ZAMAWIAJĄCY:Powiat Kluczborski, NIP 751-165-78-74

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku w likwidacji, ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork

II.Dotyczy postępowania przetargowego nr 36.D.2020 pn.:

Remont nawierzchni z betonu asfaltowego na drodze powiatowej DP 1321O w m. Smardy Górne na odcinku od km 4+784,50 do km 5+525,00 o długości 740,50 m”

III. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z dnia2019.09.27)Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej n/w informacje.

W dniu 15.12.2020 r. o godz. 10:30 odbyło się jawne otwarcie ofert.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)

Do ustalonego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

(zł)

Okres gwarancji:

 2 lub 3 lub 4 lata (zgodnie ze SIWZ)

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

200 102,59 zł brutto

4 lata

29.12.2020 r.

zgodnie

ze SIWZ

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.,

ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

139 791,59 zł brutto

4 lata

29.12.2020 r.

zgodnie

ze SIWZ

3.

PD TRAKT Spółka z o.o. Sp. komandyt.

ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork,

175 795,29 zł brutto

4 lata

29.12.2020 r.

zgodnie

ze SIWZ

4.

OLS Spółka z o.o. Sp. komandytowa

ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec

199 952,27 zł brutto

4 lata

29.12.2020 r.

zgodnie

ze SIWZ

5.

ADAC-LEWAR Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń

222 585,35 zł brutto

4 lata

29.12.2020 r.

zgodnie

ze SIWZ

IV. Zgodnie z art. 24 ust. 11cyt. na wstępie ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może (jeżeli taka sytuacja ma miejsce) przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji (naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji) w postępowaniu o udzielenie zamówienia.