Ogłoszenie nr 510239595-N-2020 z dnia 27-11-2020 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 53142126500000, ul. ul. Jagiellońska  3, 46-200  Kluczbork, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 186 161, e-mail zamowienia.zdp@wp.pl, faks 774 186 066.
Adres strony internetowej (url): http://zdp.nowoczesnagmina.pl

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego.

 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

34.D.2020

 

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego mieszanką mineralno-asfaltową gr. min.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Zaproszenia do negocjacji jn.:

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),

 

Prace towarzyszące:

- Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 z dnia 2017.04.14)

- Wykonanie i utrzymanie oznakowania w trakcie prowadzenia robót, organizacji terenu robót zgodnie z przepisami BHP, zrealizowania wszelkich czynności, robót i prac koniecznych do prawidłowego, zgodnego z przepisami wykonania robót przewidzianych w STWiORB, uporządkowanie terenu robót itp.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z dnia 2019.06.26), przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi standardami oraz obowiązującymi Normami, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca do wykonania zamówienia zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 z dnia 2019.02.12). Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych opisywanym w dokumentacji, STWiORB.

 

Wszelkie koszty związane z prowadzeniem prac przy realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.

 

Miejsce wykonywania zamówienia: drogi powiatowe powiatu kluczborskiego

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

 

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 31464.00
Waluta PLN

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: REMOST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Email wykonawcy: remost.olesno@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Wielkie Przedmieście 26
Kod pocztowy: 46-300
Miejscowość: Olesno
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 38700.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38700.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38700.72
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67.ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie faktyczne:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej dla potrzeb prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o Nr 2.D.2020 pod nazwą: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego" w Rozdziale III pkt 5 jak również we wzorze umowy §1 zdanie drugie oraz w ogłoszeniu o zamówieniu 506009-N-2020 z dnia 2020-01-24 r. Sekcja II pkt II.7) zostały zawarte informacje odnośnie możliwości udzielenia zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia, które stanowić będą nie więcej niż 100% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia tych zamówień w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Po przeanalizowaniu stanu technicznego nawierzchni nieremontowanych jeszcze odcinków dróg powiatowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dróg Zarząd Dróg Powiatowych postanowił zlecić wykonanie dodatkowych robót w ramach robót powtórzeniowych, które będą polegać na powtórzeniu robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia i stanowić będą nie więcej niż 100% wartości zamówienia podstawowego.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu i zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.