Kluczbork, 25.11.2020 r.

 

II PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY NR 13A.I.2020 NA ZBYCIE MIENIA RUCHOMEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK OFERT

ORAZ

I PISEMNY PRZETARG NR 14.I.2020 NA ZBYCIE KONTENERA KP7

I. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Powiat Kluczborski, NIP 751-165-78-74

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku w likwidacji

46-200 Kluczbork, ul. Jagiellońska 3

faks/ tel. 77 418 60 66/ 77 418 61 61

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku,

w dniu 10.12.2020 r., o godz. 1010; w pokoju nr 5

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki mienia ruchomego:

Wszelkie informacje dotyczące szczegółów technicznych i stanu pojazdów oraz sprzętu będących przedmiotami  przetargów można uzyskać pod nr tel. 77-418-85-20, od pn. do pt., w godz. od 700 do 1500. Oględziny sprzedawanych pojazdów i sprzętu, możliwe są na placu Obwodu Drogowo-Mostowego w Wołczynie przy ul. Kluczborskiej 60 A, po telefonicznym uzgodnieniu, w godzinach i pod nr telefonu jw.

IV. Rodzaj, typ, ilość składników majątku objętych postępowaniem oraz ceny wywoławcze i wadium:

II PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY NR 13A.I.2020

Lp.

Nazwa przedmiotu przetargu/

 rodzaj / typ / stan techniczny

Nr inwentarzowy

Cena wywoławcza/
wartość jednostkowa

 w zł brutto

Kwota wadium

5% wys. ceny wywoławczej w zł

1

MŁOT ELEKTRYCZNY WACKER 23/230

Moc 2,2 kW, Rok prod. 1999

Sprawny technicznie

2-581-4

1 000,00 zł

50,00 zł

2

PŁYTA WIBRACYJNA TYP. PW-4,5

Nr fabr. 228, Rok prod. 1992, Madro Kraków

Sprawna technicznie

1-582

500,00 zł

25,00 zł

3

SKRAPIARKA B-350 Nr fabr. 81,
Rok prod. 1992 Madro Wrocław,
silnik Honda GX160- brak!

2-582

1 000,00 zł

50,00 zł

4

DŹWIGNICA DWUSTRONNA typ DP-1,
udźwig 900 kg, Nr fabr. 39, ciężar 760 kg

Sprawna technicznie

1-641

1 000,00 zł

50,00 zł

5

DŹWIGNICA BRAMOWA, Rok. prod. 1979

Sprawna technicznie

1-641

600,00 zł

30,00 zł

6

DŹWIGNICA BRAMOWA, Rok. prod. 1979

Sprawna technicznie

2-641

600,00 zł

30,00 zł

7

DŹWIGNICA BRAMOWA, Rok. prod. 1979

Sprawna technicznie

3-641

600,00 zł

30,00 zł

8

PŁUG ODŚNIEŻNY PO-641

Nr fabr.1807/00, Rok prod. 2000

Sprawny technicznie

1-743

1 000,00 zł

50,00 zł

9

MYJKA DO ZNAKÓW DROGOWYCH

Sprawna technicznie

1-582-3

600,00 zł

30,00 zł

10

VOLKSWAGEN T4 KOMBI 1.9 TD,
Rok prod. 1999, Moc silnika 50 KW,
Poj. 1896 cm3

Sprawny technicznie, zarejestrowany

6-741

5 000,00 zł

250,00 zł

11

CIĄGNIK ROLNICZY URSUS U 902,

Rok prod. 1982, Moc silnika 57 KW,

Pojemność 4562,0 cm3 

Sprawny technicznie, zarejestrowany

3-746

15 000,00 zł

750,00 zł

12

SKODA FABIA II  COMBI Rok prod. 2010, Moc silnika 66 KW, Pojemność 1598 cm3

 Sprawna technicznie, zarejestrowana

10-741

10 000,00 zł

500,00 zł

13

KOSIARKA BIJAKOWA DRAGONE

Sprawna technicznie

8-582-9

3 000,00 zł

150,00 zł

14

ROZSIEWACZ MOTYL typ N031M
Nr fabr. 11288, Rok prod. 2004

Sprawny technicznie

1-591-3

1 000,00 zł

50,00 zł

15

PIASKARKA TYP P-1
częściowo sprawna technicznie-mechanizm rozsypujący (taśma i wałki) do remontu!

7-582

1 000,00 zł

50,00 zł

I PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY NR 14.I.2020

1

Kontener klapowy KP7 na odpady, śmieci

stan dobry

1-681

1 500,00 zł

75,00 zł

V. Wysokość wadium oraz forma i termin wniesienia:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest terminowa wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej od każdego przedmiotu osobno! Odpowiednią dla danego przedmiotu kwotę wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy ZDP nr 61 8876 0009 0036 4549 2000 0002 z informacją na jaki przedmiot zostało wpłacone.

Wadium musi wpłynąć do dnia 10.12.2020 r., przed otwarciem ofert. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez nabywcę, którego oferta nie została wybrana lub została odrzucona, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, przelewem na konto bankowe wskazane w ofercie. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy.

VI. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

1.      Ofertę złożyć należy w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

2.      UWAGA! Oferty należy składać na każdy pojazd oddzielnie i na każdy sprzęt oddzielnie.

3.      Oferta musi zawierać:

1) imię i nazwisko, dokładny adres lub nazwę (firmę) i adres siedziby Oferenta, telefon kontaktowy, e-mail;

2) nazwę i nr inwentarzowy przedmiotu przetargu, który Oferent zamierza nabyć oraz oferowaną cenę, zaoferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza;

3) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży oraz ze stanem technicznym przedmiotu przetargu;

4) dowód wniesienia wymaganego wadium;

5) nr konta bankowego w przypadku zwrotu wpłaconego wadium;

6) czytelny podpis Oferenta.

Wzór formularza ofertowego (do pobrania ze strony: http://zdp.nowoczesnagmina.pl/ lub w siedzibie ZDP)

VII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę pisemną składać należy do dnia 10.12.2020 r. do godz. 1000 w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowychul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork , w zaklejonej kopercie, zaadresowanej i opisanej jn.:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku w likwidacji
ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork
"Oferta przetargowa na zakup ...............................(nazwa przedmiotu sprzedaży)

nie otwierać przed dniem 10.12.2020 r., przed godz. 1010"

UWAGA! W przypadku złożenia osobnych ofert na kilka przedmiotów, proszę wpisać ich nazwy na kopercie

Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

VIII. Inne informacje           

1.   Przetarg prowadzony jest w związku z Uchwałą nr XX/158/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku.

2.   Przetarg prowadzony jest na podstawie Regulaminu określającego zasady gospodarowania mieniem ruchomym będącym w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kluczborskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 75/235/2008 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 15.10.2008 r. oraz Uchwały nr 81/302/2020 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 16 września 2020 r., oraz Uchwały NR 132/359/2014 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 20 maja 2014 r. zmieniających Uchwałę nr 75/235/2008 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 15.10.2008 r.

3.      Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej. Nabywcą zostanie osoba, która zaproponuje najwyższą cenę za przedmiot przetargu.

4.      W przypadku złożenia dwóch ofert o tej samej najwyższej cenie na dany składnik, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę Komisja przetargowa przeprowadzi aukcję, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofercie. Oferenci zostaną powiadomieni elektronicznie (mailowo) o terminie i miejscu aukcji.

5.      Warunkiem udziału w przetargu jest terminowa wpłata wymaganego wadium na wskazany w ogłoszeniu rachunek bankowy ZDP.

6.      Komisja odrzuca ofertę jeśli nie jest ona zgodna z treścią Ogłoszenia, nie została podpisana, została złożona po wyznaczonym terminie, nie zostało wniesione wadium, uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

7.      Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

8.      O wyniku przetargu lub o jego zamknięciu bez dokonania wyboru oferty, Komisja poinformuje na stronie internetowej ZDP: http://zdp.nowoczesnagmina.pl/

9.      Kontakt w sprawie przetargu: Wiesław Szczerba, e-mail: dyrektorzdp@powiatkluczborski.pl

w sprawie procedury przetargowej: Marta Walencka, e-mail: mwalencka@powiatkluczborski.pl

IX. Termin zawarcia umowy sprzedaży     

1.   Umowę sprzedaży w trybie przetargu uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.

2.  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Oferenta należności za przedmiot sprzedaży, przelewem na konto bankowe sprzedającego o nr:

      88 8876 0009 0036 4549 2000 0001 Bank Spółdzielczy Wołczyn O/Kluczbork.
Termin zapłaty za przedmiot sprzedaży nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
.
Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy sprzedającego.

3.   Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży w całości ponosi Kupujący.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zmiany terminu składania ofert lub

zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

X. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH - I PRZETARG PUBLICZNY NR 14.I.2020
i II PRZETARG PUBLICZNY NR 13A.I.2020 NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO (W TYM POJAZDÓW I SPRZĘTU)

1.       INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej "RODO", informujemy, że:

1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku,
ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork,
adres e-mail:
zdp@powiatkluczborski.pl, tel.: 774186161

2)       Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kluczborku jest Pan Jarosław Nazarkiewicz,
z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@kluczbork.pl, tel.: +48604969049

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udziału w I i II przetargu publicznym na sprzedaż likwidowanych składników majątku ruchomego ogłoszonego na podstawie Regulaminu określającego zasady gospodarowania mieniem ruchomym będącym w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kluczborskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 75/235/2008 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 15.10.2008 r.

4)       w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

5)       Posiada Pani/Pan:

-          na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-          na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1);

-          na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2);

-          prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

6)       Nie przysługuje Pani/Panu:

-          w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-          prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-          na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO."

7)   Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne. Niepodanie danych-imienia, nazwiska, adresu, skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w I i II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż pojazdów i sprzętu.

 

 

W załączeniu:

1. Ogłoszenie Dyrektora Likwidatora ZDP

2. Formularz Ofertowy do 13A.I.2020 (word i pdf)

3. Formularz Ofertowy do 14.I.2020 (word i pdf)