Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych w kategorii I

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137);

·         Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460);

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783);

·         Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

(Dz.U. z 2012 r. poz. 764);

·         Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej
z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. (Dz.U. z 2012 r. poz.366).

Wydający zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku, ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork.

Informacje ogólne o zezwoleniach

·         Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze powiatowej wskazanej w zezwoleniu.

Zezwolenie kategorii I jest wydawane dla pojazdu:

o   o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

o   o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

·         Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza sie dowód wniesienia  opłaty  za wydanie zezwolenia.

·         Zezwolenie wydaje zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

·        Wydając zezwolenie, zarządca drogi wydaje także jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.

·         Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku okres: 1 miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz.

Opłaty

·         Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się opłatę:

o   50 zł    - na okres 1 miesiąca;

o   100 zł  - na okres 6 miesięcy;

o   200 zł  - na okres 12 miesięcy.  

Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii.

Opłatę za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego uiścić należy na konto bankowe Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku:

SGB Bank Spółdzielczy w Wołczynie oddział w Kluczborku

Nr       88 8876 0009 0036 4549 2000 0001

 

·         Opłata skarbowa pobierana od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Opłatę pobiera się w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową wpłacić na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Kluczborku

 

Miejsce składania dokumentów

            Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku , ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork.

Tryb odwoławczy

            Odwołania należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od     dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał zezwolenie.