Kluczbork, dn. 16.12.2020 r.

DOT. ZP. NR 36.D.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 36.D.2020

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zamawiającego - Powiat Kluczborski Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku w likwidacji pn.:

"Remont nawierzchni z betonu asfaltowego na drodze powiatowej DP 1321O w m. Smardy Górne na odcinku od  km  4+784,50 do km 5+525,00 o długości 740,50 m"

(ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod numerem nr 759041-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.)

 

I.Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia2019.09.27), zwanej dalej „ustawą Pzp”– Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu,do ustalonego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ terminu złożono5 OFERT, z których:

jako najkorzystniejszą wybrano OFERTĘ NR 2 złożoną przez: 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "LARIX" Sp. z o.o.

ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

CENA OFERTOWA BRUTTO (C): 139 791,59 zł brutto

OKRES GWARANCJI JAKOŚCI (G):4 lata

Uzasadnienie wyboru oferty

1.      Oferta spełniła wymogi ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27).

2.      Oferta spełniła warunki postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

3.      Oferta wybranego Wykonawcy przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryterium okresu gwarancji jakości z przedziału (2 lub 3 lub 4 lata), uzyskując maksymalną, najwyższą liczbę 100 punktów, spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, wg kryteriów i punktacji określonych w SIWZ, j.n.

4.      Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastosował poniższe kryteria zgodne ze SIWZ:

CENA (C) - waga 60%

OKRES GWARANCJI JAKOŚCI (G) - waga 40%
Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.

Lp.

Nazwa kryteriów oceny ofert

Waga kryterium

1.

Najniższa CENA OFERTOWA BRUTTO (C)

60% = 60 pkt

2.

Najdłuższy OKRES GWARANCJI (G)

40% = 40 pkt

 

MAKSYMALNA SUMA PUKTÓW (C+G)

60%+40%=100%

60 pkt+40 pkt = 100 pkt

 

 

 

 

 

 

II.            Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp – informuje, że wszystkie złożone w celu udzielenia zamówienia i niepodlegające odrzuceniu oferty uzyskały określone liczby punktów w poszczególnych kryteriach. Zestawienie Wykonawców składających oferty wraz z uzyskaną punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją zawarto w poniższej tabeli:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

C

Ilość punktów

w kryterium CENA

waga 60%

 

 

Okres gwarancji

jakości

 

 

G

Ilość punktów w kryterium najdłuższy okres gwarancji
z przedziału

2 lata = 0 pkt.

3 lata = 20 pkt.

4 lata = 40 pkt.

waga 40%

Suma uzyskanych punktów

M = C + I

Miejsce oferty w rankingu ofert

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX”

Sp. z o.o.,

ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

139 791,59 zł

60,00 pkt.

4 lata

40 pkt.

100,00 pkt.

I

3.

PD TRAKT

Spółka z o.o. Sp. komandyt.

ul. Matejki 1

46-200 Kluczbork,

175 795,29 zł

47,71 pkt.

4 lata

40 pkt.

87,71 pkt.

II

4.

OLS Spółka z o.o.

Sp. komandytowa

ul. Chopina 2

42-700 Lubliniec

199 952,27 zł

41,95 pkt.

4 lata

40 pkt.

81,95 pkt.

III

1.

P.U.H. „DOMAX”

Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

200 102,59 zł

41,92 pkt.

4 lata

40 pkt.

81,92 pkt.

IV

5.

ADAC-LEWAR Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 11

42-141 Przystajń

222 585,35 zł

37,68 pkt.

4 lata

40 pkt.

77,68 pkt.

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.            Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp zawiadamia, że z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia: nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

IV.            Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

VI.            Środki ochrony prawnej Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” art. od 179 do 198g ustawy Pzp.