Kluczbork, dnia 14.12.2020 r.

dot. ZP. NR 38.D.2020

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH ORAZ
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
NA ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ NR 38.D.2020

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro, wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27)                                                  

I.Zamawiający:

Powiat Kluczborski NIP 751-165-78-74

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku w likwidacji
ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork

II.Dotyczy postępowania nr 38.D.2020 pn.:

„Dostawa paliw dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku w likwidacji na 2021 r.”

ogłoszonego na stronie internetowej BIP ZDP: http://zdp.nowoczesnagmina.pl w dniu 07.12.2020 r.
III. Do wyznaczonego w Zapytaniu ofertowym o cenę terminu tj. do dnia 11.12.2020 r.,
do godz. 12:00 wpłynęły 2 oferty jn.:

Wykonawca

Rodzaj paliwa

Cena jednostkowa brutto
przed upustem

na dzień 07.12.2020 r.

(zł/ l)

na dystrybutorze Stacji paliw
w m. Kluczbork

Stały upust
od ceny jedn.
brutto

(zł)

 

Cena jednostkowa brutto

po upuście
na dzień 07.12.2020 r.

(zł/ l)

(3 – 4)

 

Szacunkowa ilość paliw

(litry)

Ogółem
wartość brutto

(zł)


(5 x 6)

OFERTA Nr 1

 

2

3

4

 

5

7

BIOESTRY Sp. z o.o.

ul. Wincentego Witosa 7

56-200 Góra

benzyna bezołowiowa
Pb 95

4,28 zł/l

0,06 zł

 4,22 zł/l

6 200 l

26 164,00 zł

olej napędowy

ON

4,14 zł/l

0,06 zł


 
4,08 zł/l

240 l

979,20 zł

 
OGÓŁEM

 
6 440 l

27 143,20 zł

Wykonawca

Rodzaj paliwa

Cena jednostkowa brutto
przed upustem

na dzień 07.12.2020 r.

(zł/ l)

na dystrybutorze Stacji paliw
w m. Kluczbork

Stały upust
od ceny jedn.
brutto

(zł)

 

Cena jednostkowa brutto

po upuście
na dzień 07.12.2020 r.

(zł/ l)

(3 – 4)

 

Szacunkowa ilość paliw

(litry)

Ogółem
wartość brutto

(zł)


(5 x 6)

OFERTA Nr 2

 

2

3

4

 

5

7

Circle K Sp. z o.o.

ul. Puławska 86

02-603 Warszawa

benzyna bezołowiowa
Pb 95

4,38 zł/l

0,05 zł

 4,33 zł/l

6 200 l

 

26 846,00 zł

olej napędowy

ON

4,29 zł/l

0,05 zł

 4,24 zł/l

240 l

 

1 017,60 zł

OGÓŁEM

6 440 l

27 863,60 zł

jako najkorzystniejszą wybrano OFERTĘ NR 1 złożoną przez:

BIOESTRY Sp. z o.o.

Góra, ul. Wincentego Witosa 7, 56-200 Góra

Najniższa CENA OFERTOWA BRUTTO: 27 143,20 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

1.       Oferta spełniła warunki postawione w Zapytaniu ofertowym o cenę wraz z załącznikami.

2.       Oferta wybranego Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą z najniższą ceną ofertową.

IV. Zamawiający zawiadamia, że z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia: nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.