Z.P. Nr 2.D.2020                                                                                                 Kluczbork, dnia 12.02.2020 r.

 

 

INFORMACJA NA PODSTAWIE

art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Kluczborski, NIP 751-165-78-74, Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku,
ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork

II. Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego”

III. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z dnia 2019.09.27) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej n/w informacje.

W dniu 12.02.2020 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/ 100)

 

Do ustalonego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Najmniejsza ILOŚĆ DNI liczona od daty przekazania terenu,

w czasie których Wykonawca jest w stanie wbudować
70 Mg mieszanki

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

150.921,00 zł

10

15.07.2020 r.

2 lata

zgodnie z SIWZ

2.

OLS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec

160.822,50 zł

10

15.07.2020 r.

2 lata

zgodnie z SIWZ

3.

VIANKO Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 3, 47-120 Zawadzkie

78.707,70 zł

10

15.07.2020 r.

2 lata

zgodnie z SIWZ

4.

REMOST

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Wielkie Przedmieście 26,

46-300 Olesno

76.764,30 zł

10

15.07.2020 r.

2 lata

zgodnie z SIWZ

 

IV. Zgodnie z art. 24 ust. 11 cyt. na wstępie ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może (jeżeli taka sytuacja ma miejsce) przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji (naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji) w postępowaniu o udzielenie zamówienia.