PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK FINANSOWY 2020

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.2019.1843 z dnia 2019.09.27) poniżej przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, które przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

 

Lp.

 Przedmiot zamówienia

Orientacyjna
wartość
zamówienia (PLN)

Rodzaj zamówienia- dostawy
- usługi
- roboty budowlane

Planowany tryb
udzielenia zamówienia
lub inna procedura
udzielenia zamówienia

Przewidywany
termin wszczęcia  postępowania
w ujęciu kwartalnym

1.

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego mieszanką mineralno-asfaltową gr. min. 4 cm dla napraw wykonywanych bez wycinania krawędzi jezdni.

 

158.600,00 zł

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

I kwartał 2020 r.

2.

Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowo-transportowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowy 2020-2021.

W tym:

ZADANIE NR 1 Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg przy użyciu: pługopiaskarki, pługa odśnieżnego i ładowarki/ koparki.

ZADANIE NR 2 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg przy użyciu pługa czołowego     (1 szt.)

ZADANIE NR 3 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg przy użyciu pługa czołowego     (1 szt.)

ZADANIE NR 4 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg przy użyciu pługa czołowego     (1 szt.)

ZADANIE NR 5 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg przy użyciu pługa wirnikowego  (1 szt.)

ZADANIE NR 6 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki min. 1,5 m3 (1 szt.)

ZADANIE NR 7 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki min. 1,5 m3 (1 szt.)

ZADANIE NR 8 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki min. 1,5 m3 (1 szt.)

 

336.000,00 zł

usługi

przetarg nieograniczony

II - III kwartał 2020 r.

3.

Wycinka drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz z frezowaniem pni oraz nabyciem drewna pozyskanego z rozbiórki.

 

60.000,00 zł

usługi

przetarg nieograniczony

IV kwartał 2020 r.