OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ DREWNA

Powiat Kluczborski NIP 751-165-78-74 Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku, ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork

Ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w gatunku, rodzaju, ilości i cenie wywoławczej:

 

Drewno zostanie zaoferowane do sprzedaży w ilości, jak niżej tj.:

 

Gatunek i rodzaj drewna

Ilość (m3)

Cena WYWOŁAWCZA

Cena WYWOŁAWCZA

Cena WYWOŁAWCZA

Cena WYWOŁAWCZA

Cena netto

za 1 m3 (zł)

Wartość netto (zł)

(kol. 2 x kol. 3)

Kwota VAT (zł)

Wartość brutto (zł)

(kol. 4 + kol. 5)

1

2

3

4

5

6

liściaste miękkie (lipa) użytkowe

24,36

144,00 zł

3.507,84 zł

(23% VAT)

 

806,80 zł

4.314,64 zł

liściaste miękkie (lipa) opałowe

36,53

72,46 zł

2.646,96 zł

(8% VAT)

 

211.76 zł

2.858,72 zł

OGÓŁEM drewno liściaste miękkie (lipa)

użytkowe i opałowe

60,89

RAZEM

6.154,80 zł

1.018,56 zł

7.173,36 zł

 

 

Drewno zostało pozyskane w roku 2019.

Płatność za drewno nastąpi na podstawie faktury wystawionej Kupującemu przez Powiat Kluczborski.

1.     Warunkiem udziału w sprzedaży będzie złożenie pisemnej oferty – Załącznik Nr 1

2.     Oferta powinna zawierać:

1)     wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego – Załącznik Nr 1

2)     oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia przetargu – Załącznik Nr 2

3.     Opis sposobu złożenia oferty:

1)     ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

2)     kopertę należy zaadresować do sprzedającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku,
ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork oraz oznaczyć opisem: „OFERTA – sprzedaż drewna. Nie otwierać do dnia 12.10.2019 r. godz. 10.15

3)     na kopercie należy podać adres Oferenta.

4.     Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kluczborku,
ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork, sekretariat pok. Nr 3 do dnia 12.10.2019 r. godz. 10.00.

5.     Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

6.     Odrzuceniu podlegają oferty, które:

1)     pomimo pisemnego wzywania oferentów do dokonania poprawienia błędów i braków formalnych lub rachunkowych w złożonych ofertach, nie zostały uzupełnione lub poprawione w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania;

2)     zawierają cenę oferowaną niższą od wywoławczej.

7.     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, ul. Jagiellońska 3,
46-200 Kluczbork, pok. Nr 5 w dniu 12.10.2019 r. godz.  10.15.

8.     Kryterium wyboru oferty – najwyższa zaoferowana cena.

9.     Sprzedający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu. Zmiana może nastąpić do terminu składania ofert. Oferenci, którzy złożą oferty przed terminem dokonania zmiany zostaną o tym fakcie powiadomieni w sposób pisemny, lub ustny.

11.  Sprzedający może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn. Odstąpienie może nastąpić do dnia składania ofert. Oferty, które wpłynęły przed tym dniem zostaną zwrócone bez otwierania.

12.  Sprzedający unieważni przetarg dotyczący sprzedaży drewna, jeżeli nie złożono żadnej oferty, złożone oferty będą zawierały niższą cenę od tej, którą podał sprzedający, mimo kontynuowania przetargu w formie aukcji ustnej, żaden z uczestników nie zaoferował co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

13.  O unieważnieniu przetargu na sprzedaż drewna, sprzedający powiadomi wszystkich, którzy złożyli oferty.

14.  Organizator wybiera ofertę najkorzystniejszą, tj. zawierającą najwyższą cenę.

15.  Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

16.  Przetarg pisemny składa się z części jawnej i niejawnej.

1)     Część jawna przetargu pisemnego odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując oferentom następujące informacje:

a.     podaje przedmiot przetargu oraz cenę wywoławczą 1 m3;

b.    podaje liczbę otrzymanych ofert;

c.     dokonuje otwarcia kopert z ofertami;

d.    podaje imiona i nazwiska  albo nazwy lub firmy osób, które biorą udział w przetargu;

e.     podaje cenę oferowaną 1 m3 przez poszczególnych oferentów.

2)     W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą albo unieważnia przetarg.

3)     W przypadku złożenia ofert najkorzystniejszych równorzędnych, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

17.   Oferenci zostaną poinformowani pisemnie o miejscu i terminie dodatkowego przetargu.

18.  W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

19.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający zawiadamia pisemnie kupującego o terminie i miejscu podpisania umowy o zakupie drewna.

20.  W przypadku uchylenia się przez kupującego od podpisania umowy za najkorzystniejszą zostaje uznana kolejna oferta zawierająca najwyższą cenę z nieodrzuconych ofert. Czynność poinformowania o wyniku przetargu zostanie powtórzona wraz z podaniem przyczyny.

21.  Kupujący jest obowiązany uiścić kwotę sprzedaży (brutto) na konto:

Bank: Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Nr rachunku bankowego: 46 8876 0009 0036 4161 2000 0078
w terminie 7 dni od otrzymania faktury.

22.  W/w drewno można oglądać w każdy dzień roboczy od godz. 8.00 do godz. 14.00 w miejscu jego składowania przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku Panem Radosławem Dziopą tel. 604 079 482.

23.  Drewno zostanie wydane kupującemu w terminie 7 dni od uiszczenia kwoty sprzedaży (brutto) drewna.

24.  Do zadań kupującego należeć będzie odbiór drewna własnym transportem z miejsca jego składowania oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac nie później niż do dnia 31.12.2019 r.

25.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kluczborku,
ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork

 

W sprawach procedury przetargowej:

Anna Kłysińska, tel. 77 418 61 61 wew. 38, adres e-mail: aklysinska@powiatkluczborski.pl

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Radosław Dziopa tel. 604 079 482

26.  Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, ul. Jagiellońska 3 i w Biuletynie Informacji Publicznej http://zdp.nowoczesnagmina.pl

27.  Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej "RODO", informujemy, że:

 

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku,
ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork,
adres e-mail:
zdp@powiatkluczborski.pl, tel.: 77 418 61 61

2)     Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kluczborku jest
Pan Jarosław Nazarkiewicz, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@kluczbork.pl, tel.: +48604969049

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem Nr 18.D.2019 pn.: „Sprzedaż drewna” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami).

4)     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 p.z.p. oraz art. 96 ust. 3 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych - dalej p.z.p.;

5)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

6)     Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z p.z.p.;

7)     w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)     Posiada Pani/Pan:

-          na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-          na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1);

-          na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2);

-          prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)     Nie przysługuje Pani/Panu:

-          w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-          prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-          na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO."

1) Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2) Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 

 

 

 

Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna:

1.     Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

2.     Załącznik Nr 2 – Oświadczenie osoby przystępującej do przetargu

3.     Załącznik Nr 3 – Projekt umowy sprzedaży

Załącznik Nr 4 – Zgoda na przetwarzanie danych