Kluczbork, dnia 27.08.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

1.     O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Nr 5.ZUD.2019 (CZĘŚĆ 1-2) ZADANIE NR 1-2

ORAZ

2.   O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Nr 5.ZUD.2019 (CZĘŚĆ 3-8) ZADANIE NR 3-8

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Powiat Kluczborski Zarząd Dróg Powiatowych w BZP (nr ogłoszenia 576997-N-2019, data zamieszczenia: 24.07.2019 r.) o nr 5.ZUD.2019 pn.: „Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowo-transportowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020”

 

ZADANIE NR 1 Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Kluczborskiego, w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu: pługopiaskarki, pługa odśnieżnego i ładowarki/ koparki.

ZADANIE NR 2 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu pługa czołowego (1 szt.)

ZADANIE NR 3 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu pługa czołowego (1 szt.)

ZADANIE NR 4 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu pługa czołowego (1 szt.)

ZADANIE NR 5 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu pługa wirnikowego (1 szt.)

ZADANIE NR 6 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki min. 1,5 m3 (1 szt.)

ZADANIE NR 7 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki min. 1,5 m3 (1 szt.)

ZADANIE NR 8 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki min. 1,5 m3 (1 szt.)

Kryteria oceny ofert określone w SIWZ dla poszczególnych zadań, j.n.:

Lp.

Nazwa kryteriów oceny ofert

Waga kryterium

1.

CENA OFERTOWA BRUTTO (C)

60% = 60 pkt

2.

CZAS PODSTAWIENIA SPRZĘTU (CP)

40% = 40 pkt

MAKSYMALNA SUMA PUKTÓW (C+CP)

60%+40%=100%

60 pkt+40 pkt = 100 pkt

CZĘŚĆ 1 – ZADANIE NR 1

I.        Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16) zwanej dalej ustawą Pzp – informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Nr 5.ZUD.2019 CZĘŚĆ 1 -  ZADANIE NR 1 - złożono 1 OFERTĘ.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Czas podstawienia sprzętu

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO-TRANSPORTOWO-HANDLOWE

„NOCZYŃSKI” Sp. z o.o.

ul. Miarki 15, 46-200 Kluczbork

122.652,60 zł

2 godz.

30.06.2020

Zgodnie z SIWZ

jako najkorzystniejszą wybrano OFERTĘ NR 1 złożoną przez:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO-TRANSPORTOWO-HANDLOWE „NOCZYŃSKI” Sp. z o.o.

ul. Miarki 15, 46-200 Kluczbork

CENA OFERTOWA BRUTTO (C): 122.652,60 zł

Czas podstawienia sprzętu (CP): 2 godz.

Uzasadnienie wyboru oferty

1.     Oferta spełniła wymogi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16).

2.     Oferta spełniła warunki postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami.

3.     Oferta wybranego Wykonawcy przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryterium czas podstawienia sprzętu, uzyskując maksymalną, najwyższą liczbę 100 punktów, spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.

II.        Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp – informuje, że wszystkie złożone w celu udzielenia zamówienia i niepodlegające odrzuceniu oferty uzyskały określone liczby punktów w poszczególnych kryteriach. Zestawienie Wykonawców składających oferty wraz z uzyskaną punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją zawarto w poniższej tabeli:

 Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Ilość punktów w kryterium CENA waga 60%

Czas podstawienia sprzętu

Ilość punktów w kryterium CZAS PODSTAWIENIA SPRZĘTU

waga 40%

Suma uzyskanych punktów

M = C + CP

Miejsce oferty

w rankingu ofert

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO-TRANSPORTOWO-HANDLOWE

„NOCZYŃSKI” Sp. z o.o.

ul. Miarki 15, 46-200 Kluczbork

122.652,60 zł

60 pkt.

2 godz.

40 pkt.

100 pkt.

I

 


 

 

CZĘŚĆ 2 – ZADANIE NR 2

I.        Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16) zwanej dalej ustawą Pzp – informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Nr 5.ZUD.2019 CZĘŚĆ 2 -  ZADANIE NR 2 - złożono 1 OFERTĘ.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Czas podstawienia sprzętu

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO-TRANSPORTOWO-HANDLOWE

„NOCZYŃSKI” Sp. z o.o.

ul. Miarki 15, 46-200 Kluczbork

6.156,00 zł

2 godz.

30.06.2020

Zgodnie z SIWZ

jako najkorzystniejszą wybrano OFERTĘ NR 1 złożoną przez:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO-TRANSPORTOWO-HANDLOWE „NOCZYŃSKI” Sp. z o.o.

ul. Miarki 15, 46-200 Kluczbork

CENA OFERTOWA BRUTTO (C): 6.156,00 zł

Czas podstawienia sprzętu (CP): 2 godz.

Uzasadnienie wyboru oferty

1.     Oferta spełniła wymogi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16).

2.     Oferta spełniła warunki postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami.

3.     Oferta wybranego Wykonawcy przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryterium czas podstawienia sprzętu, uzyskując maksymalną, najwyższą liczbę 100 punktów, spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.

II.        Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp – informuje, że wszystkie złożone w celu udzielenia zamówienia i niepodlegające odrzuceniu oferty uzyskały określone liczby punktów w poszczególnych kryteriach. Zestawienie Wykonawców składających oferty wraz z uzyskaną punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją zawarto w poniższej tabeli:

 Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Ilość punktów w kryterium CENA waga 60%

Czas podstawienia sprzętu

Ilość punktów w kryterium CZAS PODSTAWIENIA SPRZĘTU

waga 40%

Suma uzyskanych punktów

M = C + CP

Miejsce oferty

w rankingu ofert

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO-TRANSPORTOWO-HANDLOWE

„NOCZYŃSKI” Sp. z o.o.

ul. Miarki 15, 46-200 Kluczbork

6.156,00 zł

60 pkt.

2 godz.

40 pkt.

100 pkt.

I

 


 

 

CZĘŚĆ 3 – ZADANIE NR 3

I.        Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16) zwanej dalej ustawą Pzp – informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Nr 5.ZUD.2019 CZĘŚĆ 3 -  ZADANIE NR 3 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16) unieważniono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Nr 5.ZUD.2019 CZĘŚĆ 3ZADANIE Nr 3.

Podstawa prawna unieważnienia postępowania

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16). Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu Nr 5.ZUD.2019 CZĘŚĆ 3ZADANIE Nr 3 w wyznaczonym terminie tj. do dnia 08.08.2019 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Mając powyższe na względzie zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

CZĘŚĆ 4 – ZADANIE NR 4

I.        Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16) zwanej dalej ustawą Pzp – informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Nr 5.ZUD.2019 CZĘŚĆ 4 -  ZADANIE NR 4 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16) unieważniono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Nr 5.ZUD.2019 CZĘŚĆ 4 -  ZADANIE NR 4.

Podstawa prawna unieważnienia postępowania

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16). Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu Nr 5.ZUD.2019 CZĘŚĆ 4 -  ZADANIE NR 4 w wyznaczonym terminie tj. do dnia 08.08.2019 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Mając powyższe na względzie zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

CZĘŚĆ 5 – ZADANIE NR 5

I.        Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16) zwanej dalej ustawą Pzp – informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Nr 5.ZUD.2019 CZĘŚĆ 5 -  ZADANIE NR 5 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16) unieważniono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Nr 5.ZUD.2019 CZĘŚĆ 5 -  ZADANIE NR 5.

Podstawa prawna unieważnienia postępowania

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16). Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu Nr 5.ZUD.2019 CZĘŚĆ 5 -  ZADANIE NR 5 w wyznaczonym terminie tj. do dnia 08.08.2019 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Mając powyższe na względzie zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.


 

CZĘŚĆ 6 – ZADANIE NR 6

I.        Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16) zwanej dalej ustawą Pzp – informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Nr 5.ZUD.2019 CZĘŚĆ 6 -  ZADANIE NR 6 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16) unieważniono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Nr 5.ZUD.2019 CZĘŚĆ 6 -  ZADANIE NR 6.

Podstawa prawna unieważnienia postępowania

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16). Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu Nr 5.ZUD.2019 CZĘŚĆ 6 -  ZADANIE NR 6 w wyznaczonym terminie tj. do dnia 08.08.2019 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Mając powyższe na względzie zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

CZĘŚĆ 7 – ZADANIE NR 7

I.        Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16) zwanej dalej ustawą Pzp – informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Nr 5.ZUD.2019 CZĘŚĆ 7 -  ZADANIE NR 7 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16) unieważniono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Nr 5.ZUD.2019 CZĘŚĆ 7 -  ZADANIE NR 7.

Podstawa prawna unieważnienia postępowania

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16). Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu Nr 5.ZUD.2019 CZĘŚĆ 7 -  ZADANIE NR 7 w wyznaczonym terminie tj. do dnia 08.08.2019 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Mając powyższe na względzie zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

CZĘŚĆ 8 – ZADANIE NR 8

I.        Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16) zwanej dalej ustawą Pzp – informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Nr 5.ZUD.2019 CZĘŚĆ 8 -  ZADANIE NR 8 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16) unieważniono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Nr 5.ZUD.2019 CZĘŚĆ 8 -  ZADANIE NR 8.

Podstawa prawna unieważnienia postępowania

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16). Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu Nr 5.ZUD.2019 CZĘŚĆ 8 -  ZADANIE NR 8 w wyznaczonym terminie tj. do dnia 08.08.2019 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Mając powyższe na względzie zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.