Z.P. Nr 5.ZUD.2019

Kluczbork, dnia 08.08.2019 r.

INFORMACJA NA PODSTAWIE

art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Kluczborski Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku,
ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork

II. Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowo-transportowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020”

 

ZADANIE NR 1 Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Kluczborskiego, w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu: pługopiaskarki, pługa odśnieżnego i ładowarki/ koparki.

ZADANIE NR 2 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu pługa czołowego (1 szt.)

ZADANIE NR 3 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu pługa czołowego (1 szt.)

ZADANIE NR 4 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu pługa czołowego (1 szt.)

ZADANIE NR 5 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu pługa wirnikowego (1 szt.)

ZADANIE NR 6 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki min. 1,5 m3 (1 szt.)

ZADANIE NR 7 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki min. 1,5 m3 (1 szt.)

ZADANIE NR 8 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki min. 1,5 m3 (1 szt.)

 

III. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej n/w informacje.

W dniu 08.08.2019 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

ZADANIE NR 1: 128.748,00 zł

ZADANIE NR 2: 11.664,00 zł

ZADANIE NR 3: 11.664,00 zł

ZADANIE NR 4: 11.664,00 zł

ZADANIE NR 5: 6.480,00 zł

ZADANIE NR 6: 4.320,00 zł

ZADANIE NR 7: 4.320,00 zł

ZADANIE NR 8: 4.320,00 zł

Do ustalonego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminu złożono następujące oferty:

 

ZADANIE NR 1

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Czas podstawienia sprzętu

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO-TRANSPORTOWO-HANDLOWE

„NOCZYŃSKI” Sp. z o.o.

ul. Miarki 15, 46-200 Kluczbork

112.935,60 zł

2 godz.

30.06.2020

Zgodnie z SIWZ

 

ZADANIE NR 2

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Czas podstawienia sprzętu

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO-TRANSPORTOWO-HANDLOWE

„NOCZYŃSKI” Sp. z o.o.

ul. Miarki 15, 46-200 Kluczbork

6.156,00 zł

2 godz.

30.06.2020

Zgodnie z SIWZ

 

ZADANIE NR 3

Na zadanie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

ZADANIE NR 4

Na zadanie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

ZADANIE NR 5

Na zadanie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

ZADANIE NR 6

Na zadanie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

ZADANIE NR 7

Na zadanie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

ZADANIE NR 8

Na zadanie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

IV. Zgodnie z art. 24 ust. 11 cyt. na wstępie ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może (jeżeli taka sytuacja ma miejsce) przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji (naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji) w postępowaniu o udzielenie zamówienia.