Ogłoszenie nr 576997-N-2019 z dnia 2019-07-24 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: „Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowo-transportowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 53142126500000, ul. ul. Jagiellońska  3 , 46-200  Kluczbork, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 186 161, e-mail zamowienia.zdp@wp.pl, faks 774 186 066.
Adres strony internetowej (URL): http://zdp.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak, http://zdp.nowoczesnagmina.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak, http://zdp.nowoczesnagmina.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: Wykonawca sporządza i składa ofertę w jednym egzemplarzu, umieszczając ją w zamkniętym, uniemożliwiającym jej odczytanie do chwili otwarcia opakowaniu, które należy opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy oraz zaadresować na adres Zamawiającego i opisać - Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowo-transportowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/2020 ZADANIE Nr ..... - UWAGA: nie otwierać przed: 08.08.2019 r. godz. 10:30
Adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowo-transportowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020”
Numer referencyjny: 5.ZUD.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020. Zamówienie zostało podzielone na 8 zadań (części):

ZADANIE NR 1 Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Kluczborskiego, w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu: pługo-piaskarki, pługa odśnieżnego i ładowarki/koparki.

Przetargiem objęte są usługi związane z:

Zad. 1A. Pełnieniem dyżuru sprzętu (pług i pługo-piaskarka). Zad. 1B. Odśnieżaniem i usuwaniem śliskości zimowej przy użyciu nośnika z piaskarko-solarką i pługiem odśnieżnym średnim sterowanym hydraulicznie (nośnik i osprzęt wykonawcy), w ilości 4 kpl. Zad. 1C. Odśnieżaniem nawierzchni dróg przy użyciu nośnika z pługiem odśnieżnym średnim sterowanym hydraulicznie (nośnik i osprzęt wykonawcy), w ilości 4 kpl.; Zad. 1D. Pełnieniu dyżuru sprzętu (ładowarki, koparki) i operatora na terenie Obwodu Drogowo Mostowego w Wołczynie. Sprzęt jest w dyspozycji dyżurnego akcji zimowej. Zad. 1E. Załadunkiem, pielęgnacją i wykonaniem mieszanki piaskowo-solnej przy użyciu ładowarki/ koparki, o poj. łyżki min. 1,5 m3 w ilości 1 szt. na placu składowym Obwodu Drogowo-Mostowego w Wołczynie. Wykonawca zapewni załadunek mieszanki piaskowo-solnej na podstawione piaskarki. Ładowarka/ koparka musi posiadać wydajność min. 25m3/ godz., min. poj. łyżki 1,5 m3 i wysokość podnoszenia zapewniającą swobodny załadunek piaskarki z terenu, tj. min. 3,0 m. Zamawiający nie zapewnia rampy załadunkowej. Wymagany czas załadunku piaskarki od 10 do 15 min. Wykonawca zapewni również w ramach prac załadunkowych wykonywanie mieszanki piaskowo-solnej na placu składowym Obwodu Drogowo-Mostowego w Wołczynie z nabytych i dowiezionych przez Zamawiającego składników. Przewiduje się także interwencyjne wykorzystanie ładowarki do załadunku śniegu i lodu oraz do odśnieżania dróg i ulic. Zad. 1F Interwencyjnym odśnieżaniem dróg i ulic przy użyciu ładowarki oraz interwencyjnym załadunkiem śniegu i lodu z pasa drogowego dróg powiatowych, na podstawione przez Zamawiającego pojazdy.

Usługi zimowego utrzymania dróg polegać będą na:

Zad. 1A. Pełnieniu dyżuru sprzętu (pług i pługo-piaskarka) wraz z operatorem na terenie Obwodu Drogowo- Mostowego w Wołczynie. Sprzęt sprawny, gotowy do działania, jest w dyspozycji dyżurnego akcji zimowej. Zad. 1B i 1C Zwalczaniu śliskości z zastosowaniem mieszanki piaskowo-solnej lub soli (materiał zakupiony przez zlecającego) przy użyciu piaskarko-solarki w ilości 4 szt. i odśnieżaniu przy użyciu pługów odśnieżnych średnich sterowanych hydraulicznie w ilości 8 szt. z zachowaniem standardów zimowego utrzymania określonych w materiałach przetargowych. Utrzymaniu w sprawności technicznej sprzętu/ osprzętu i nośników z obsługą, przewidzianych do zimowego utrzymania dróg oraz pozostawieniu ich do dyspozycji ZDP w Kluczborku. Zapewnieniu we własnym zakresie przez wykonawcę stałej obsługi naprawczo-remontowej dla środków transportowych oraz sprzętu/ osprzętu stosowanego do robót zimowego utrzymania dróg. W skład czynności obsługi piaskarki wchodzi również praca przy usuwaniu nadziarna z kraty piaskarki. Zad. 1D. Pełnieniu dyżuru sprzętu (ładowarki, koparki) i operatora na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Wołczynie. Sprzęt sprawny, gotowy do działania, jest w dyspozycji dyżurnego akcji zimowej. Zad. 1E. Załadunku mieszanki piaskowo-solnej na podstawione piaskarki. Wymagany czas załadunku piaskarki od 10 do 15 min. Wykonywaniu mieszanki piaskowo-solnej na placu składowym Obwodu Drogowo-Mostowego w Wołczynie z nabytych i dowiezionych przez zamawiającego składników. Interwencyjnym odśnieżaniu dróg i ulic przy użyciu ładowarki oraz interwencyjnym załadunku śniegu i lodu znajdującego się w pasie drogowym dróg powiatowych, na podstawione przez Zamawiającego pojazdy. Utrzymaniu w sprawności technicznej sprzętu/ osprzętu i nośników z obsługą, przewidzianych do zimowego utrzymania dróg oraz pozostawieniu ich do dyspozycji ZDP w Kluczborku. Zapewnieniu we własnym zakresie przez wykonawcę stałej obsługi naprawczo-remontowej dla sprzętu/ osprzętu stosowanego do robót zimowego utrzymania dróg.

 

ZADANIE NR 2 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu pługa czołowego (1 szt.) Usługi zimowego utrzymania dróg polegać będą na: a) interwencyjnym odśnieżaniu dróg i ulic przy użyciu: pługa czołowego w ilości 1 szt.; b) utrzymaniu w sprawności technicznej sprzętu przewidzianego do zimowego utrzymania dróg oraz pozostawieniu go do dyspozycji ZDP w Kluczborku wraz z obsługą sprzętu; c) zapewnieniu we własnym zakresie przez Wykonawcę stałej obsługi naprawczo – remontowej sprzętu.

 

ZADANIE NR 3 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu pługa czołowego (1 szt.) Usługi zimowego utrzymania dróg polegać będą na: a) interwencyjnym odśnieżaniu dróg i ulic przy użyciu: pługa czołowego w ilości 1 szt.; b) utrzymaniu w sprawności technicznej sprzętu przewidzianego do zimowego utrzymania dróg oraz pozostawieniu go do dyspozycji ZDP w Kluczborku wraz z obsługą sprzętu; c) zapewnieniu we własnym zakresie przez Wykonawcę stałej obsługi naprawczo – remontowej sprzętu.

 

ZADANIE NR 4 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu pługa czołowego (1 szt.) Usługi zimowego utrzymania dróg polegać będą na: a) interwencyjnym odśnieżaniu dróg i ulic przy użyciu: pługa czołowego w ilości 1 szt.; b) utrzymaniu w sprawności technicznej sprzętu przewidzianego do zimowego utrzymania dróg oraz pozostawieniu go do dyspozycji ZDP w Kluczborku wraz z obsługą sprzętu; c) zapewnieniu we własnym zakresie przez Wykonawcę stałej obsługi naprawczo – remontowej sprzętu.

 

ZADANIE NR 5 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu pługa wirnikowego (1 szt.) Usługi zimowego utrzymania dróg polegać będą na: a) interwencyjnym odśnieżaniu dróg i ulic przy użyciu: pługa wirnikowego w ilości 1 szt.; b) utrzymaniu w sprawności technicznej sprzętu przewidzianego do zimowego utrzymania dróg oraz pozostawieniu go do dyspozycji ZDP w Kluczborku wraz z obsługą sprzętu; c) zapewnieniu we własnym zakresie przez Wykonawcę stałej obsługi naprawczo – remontowej sprzętu.

 

ZADANIE NR 6 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki min. 1,5 m3 (1 szt.) Usługi zimowego utrzymania dróg polegać będą na: a) interwencyjnym odśnieżaniu dróg i ulic przy użyciu: ładowarki o poj. łyżki 1,5 m3 w ilości 1 szt.; b) utrzymaniu w sprawności technicznej sprzętu przewidzianego do zimowego utrzymania dróg oraz pozostawieniu go do dyspozycji ZDP w Kluczborku wraz z obsługą sprzętu; c) zapewnieniu we własnym zakresie przez Wykonawcę stałej obsługi naprawczo – remontowej sprzętu.

ZADANIE NR 7 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki min. 1,5 m3 (1 szt.) Usługi zimowego utrzymania dróg polegać będą na: a) interwencyjnym odśnieżaniu dróg i ulic przy użyciu: ładowarki o poj. łyżki 1,5 m3 w ilości 1 szt.; b) utrzymaniu w sprawności technicznej sprzętu przewidzianego do zimowego utrzymania dróg oraz pozostawieniu go do dyspozycji ZDP w Kluczborku wraz z obsługą sprzętu; c) zapewnieniu we własnym zakresie przez Wykonawcę stałej obsługi naprawczo – remontowej sprzętu.

 

ZADANIE NR 8 Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki min. 1,5 m3 (1 szt.) Usługi zimowego utrzymania dróg polegać będą na: a) interwencyjnym odśnieżaniu dróg i ulic przy użyciu: ładowarki o poj. łyżki 1,5 m3 w ilości 1 szt. b) utrzymaniu w sprawności technicznej sprzętu przewidzianego do zimowego utrzymania dróg oraz pozostawieniu go do dyspozycji ZDP w Kluczborku wraz z obsługą sprzętu; c) zapewnieniu we własnym zakresie przez Wykonawcę stałej obsługi naprawczo – remontowej sprzętu.

 

Miejsce wykonywania zamówienia: - drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku - plac składowy Obwodu Drogowo-Mostowego w Wołczynie - interwencyjnie inne miejsca wskazane przez zamawiającego.

 

Wielkość lub zakres zamówienia: Zadanie Nr 1 Przewidywany zakres: dyżur pługa, pługopiaskarki – 100 godz. praca piaskarki – 350 godz., praca pługa – 200 godz., dyżur ładowarki przy załadunku – 40 godz., praca ładowarki przy załadunku – 40 godz., praca ładowarki przy interwencyjnym odśnieżaniu i załadunku śniegu (interwencyjne odśnieżanie) - 10 godz. Zadanie Nr 2 Przewidywany zakres: praca pługa czołowego – 30 godz. Zadanie Nr 3 Przewidywany zakres: praca pługa czołowego – 30 godz. Zadanie Nr 4 Przewidywany zakres: praca pługa czołowego – 30 godz. Zadanie Nr 5 Przewidywany zakres: praca pługa wirnikowego – 30 godz. Zadanie Nr 6 Przewidywany zakres: praca ładowarki o poj. łyżki min. 1,5 m3 – 25 godz. Zadanie Nr 7 Przewidywany zakres: praca ładowarki o poj. łyżki min. 1,5 m3 – 25 godz. Zadanie Nr 8 Przewidywany zakres: praca ładowarki o poj. łyżki min. 1,5 m3 – 25 godz.

 

Zamawiający wymaga by usługi były wykonywane zgodnie z Wytycznymi Zimowego Utrzymania Dróg oraz wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Zakresy usług (ilości) podane powyżej oraz w formularzu cenowym zostały określone na podstawie przewidywanych potrzeb utrzymania dróg. Ilości te mają charakter orientacyjny i posłużą do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy. Rzeczywista ilość usług zleconych do wykonywania uzależniona będzie od bieżących potrzeb (intensywności sezonu zimowego) oraz od posiadanych środków finansowych. Stąd też rzeczywista ilość wykonanych usług może się różnić od ilości podanych w formularzu cenowym. Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych usług, a ilością podaną w formularzu cenowym nie będzie podstawą do zmiany cen jednostkowych oraz roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego. Ceny jednostkowe dla poszczególnych asortymentów usług w sezonie 2019/ 2020 roku będą niezmienne. W przypadku zmiany przepisów dot. podatku VAT, cena umowna zostanie dostosowana – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty) zakresu zamówienia (usług), których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdyż zamówienie jest podzielne, składa się z 8 części (zadań). Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, Zamawiający nie ogranicza ilości zadań (części), na które ofertę może składać jeden Wykonawca.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90630000-2

63000000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): -

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia, które stanowić będą nie więcej niż 100% wartości zamówienia podstawowego (ZADANIE 1-8). Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia tych zamówień w okresie - do zakończenia sezonu zimowego. Zakres tych prac może dotyczyć usług wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Usługi, o których mowa w zdaniu pierwszym mogą zostać udzielone na podstawie odrębnej umowy, po przeprowadzonej procedurze o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia „z wolnej ręki”.


II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie)

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie)

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa warunki w tym zakresie jn.:

1) DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE - Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie, w zakresie obejmującym świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg publicznych kategorii co najmniej G (gminna) o łącznej wartości tych usług nie mniejszej niż, odpowiednio:

- 30 000 zł brutto w zakresie dot. zadania nr 1

- 1000 zł brutto w zakresie dot. zadań nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Wykonawca poprzez załączenie dowodów dotyczących głównych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane winien wykazać, że wszystkie wskazane powyżej usługi wykonano należycie.

 

2) POTENCJAŁ TECHNICZNY - Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie określonym dla każdego zadania wskazanego w SIWZ stanowi jn.:

Zadanie Nr 1

Nośnik do pługów i piaskarko-solarek – w ilości co najmniej 8 szt. Wymagania minimalne: napęd na min. dwie osie, ładowność min. 12 t, dostosowanie do montażu piaskarko-solarek, naciski na oś po załadunku materiałów zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, dostosowanie do montażu pługów tj. montażu czołownic i sterowania hydraulicznego, dostosowanie do montażu urządzenia GPS – gniazdo zapalniczkowe w kabinie pojazdu.

 

Pługi – w ilości co najmniej 8 szt. Wymagania minimalne: pług jednostronny z czołownicą, szerokość odśnieżania min. 2,5 m, sterowanie hydrauliczne z kabiny.

 

Piaskarko-solarki – w ilości co najmniej 4 szt. Wymagania minimalne: piaskarko-solarka nakładana na nośnik, pojemność skrzyni na mieszankę piaskowo-solną min. 4 m3, sterowanie rozsypywaniem z kabiny. W skład czynności obsługi piaskarko-solarki wchodzi również praca pracownika usuwającego nadziarna z kraty piaskarki przy załadunku mieszanki.

 

Ładowarka/ koparka, o poj. łyżki min. 1,5 m3 - w ilości co najmniej 1 szt. Wymagania minimalne: Ładowarka/ koparka musi posiadać wydajność min. 25 m3/ godz., min. poj. łyżki 1,50 m3 i wysokość podnoszenia zapewniającą swobodny załadunek piaskarki z terenu, tj. min. 3,0 m. Zamawiający nie zapewnia rampy załadunkowej. Wymagany czas załadunku piaskarki od 10 do 15 min. Przewiduje się także interwencyjne wykorzystanie ładowarki do załadunku śniegu i lodu oraz do odśnieżania dróg i ulic.

 

Zadanie Nr 2 Nośnik do pługa czołowego – w ilości co najmniej 1 szt. Wymagania minimalne: samochód lub ciągnik, napęd min. na dwie osie, naciski na oś po załadunku materiałów zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, dostosowanie do montażu pługów tj. montażu czołownic i sterowania hydraulicznego. Pługi – w ilości co najmniej 1 szt. Wymagania minimalne: pług czołowy , szerokość odśnieżania min. 2,5 m, sterowanie hydrauliczne z kabiny.

 

Zadanie Nr 3 Nośnik do pługa czołowego – w ilości co najmniej 1 szt. Wymagania minimalne: samochód lub ciągnik, napęd min. na dwie osie, naciski na oś po załadunku materiałów zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, dostosowanie do montażu pługów tj. montażu czołownic i sterowania hydraulicznego. Pługi – w ilości co najmniej 1 szt. Wymagania minimalne: pług czołowy, szerokość odśnieżania min. 2,5 m, sterowanie hydrauliczne z kabiny.

 

Zadanie Nr 4 Nośnik do pługa czołowego – w ilości co najmniej 1 szt. Wymagania minimalne: samochód lub ciągnik, napęd na dwie osie, naciski na oś po załadunku materiałów zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, dostosowanie do montażu pługów tj. montażu czołownic i sterowania hydraulicznego. Pługi – w ilości co najmniej 1 szt. Wymagania minimalne: pług czołowy , szerokość odśnieżania min. 2,5m, sterowanie hydrauliczne z kabiny.

 

Zadanie Nr 5 Pług wirnikowy do odśnieżania – w ilości co najmniej 1 szt.

 

Zadanie Nr 6 Ładowarka do odśnieżania o poj. łyżki min. 1,5 m3 – w ilości co najmniej 1 szt.

 

Zadanie Nr 7 Ładowarka do odśnieżania o poj. łyżki min. 1,5 m3 – w ilości co najmniej 1 szt.

 

Zadanie Nr 8 Ładowarka do odśnieżania o poj. łyżki min. 1,5 m3 – w ilości co najmniej 1 szt.

 

Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie musi dysponować oddzielnym sprzętem dla każdego zadania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o: przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2018.798 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia], o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że ewentualne powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - (Wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ).

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP: NIE

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej :

 

1) WYKAZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO - WYKAZ WYKONANYCH USŁUG (zał. nr 5 do SIWZ) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć wykaz doświadczenia zawodowego - wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wg wymagań Zamawiającego j.n.: co najmniej jedno zamówienie, w zakresie obejmującym świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg publicznych kategorii co najmniej G (gminna) o łącznej wartości tych usług nie mniejszej niż, odpowiednio:

- 30 000 zł brutto w zakresie dot. zadania nr 1

- 1000 zł brutto w zakresie dot. zadań nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

Do wykazanego doświadczenia (wykazu zrealizowanych usług) Wykonawca musi załączyć dokument (dowód, referencje) potwierdzający, że te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności wraz z informacjami o tym czy usługi zostały wykonane prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, może zastąpić je innymi.

 

2) POTENCJAŁ TECHNICZNY – WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA I DOSTĘPNYCH WYKONAWCY NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH (zał. nr 6 do SIWZ) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy do realizacji przedmiotowego zamówienia, wg wymagań Zamawiającego j.n.:

 

Zadanie Nr 1 Nośnik do pługów i piaskarko-solarek – w ilości co najmniej 8 szt. Pługi – w ilości co najmniej 8 szt., Piaskarko-solarki – w ilości co najmniej 4 szt. Ładowarka/ koparka, o poj. łyżki min. 1,5 m3 - w ilości co najmniej 1 szt.

 

Zadanie Nr 2 Nośnik do pługa czołowego – w ilości co najmniej 1 szt. Pługi – w ilości co najmniej 1 szt.

 

Zadanie Nr 3 Nośnik do pługa czołowego – w ilości co najmniej 1 szt. Pługi – w ilości co najmniej 1 szt.

 

Zadanie Nr 4 Nośnik do pługa czołowego – w ilości co najmniej 1 szt. Pługi – w ilości co najmniej 1 szt.

 

Zadanie Nr 5 Pług wirnikowy do odśnieżania – w ilości co najmniej 1 szt.

 

Zadanie Nr 6 Ładowarka do odśnieżania o poj. łyżki min. 1,5 m3 – w ilości co najmniej 1 szt.

 

Zadanie Nr 7 Ładowarka do odśnieżania o poj. łyżki min. 1,5 m3 – w ilości co najmniej 1 szt.

 

Zadanie Nr 8 Ładowarka do odśnieżania o poj. łyżki min. 1,5 m3 – w ilości co najmniej 1 szt.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: -

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP: -

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca może przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu w „stosownych sytuacjach” oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na: zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Warunki wystąpienia stosownych sytuacji: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów - musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponować niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia b) W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w oryginale np. w formie pisemnego oświadczenia innego podmiotu (Wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ) jak również w postaci innych dokumentów (np. przedwstępna lub generalna umowa o współpracy). Zobowiązanie innego podmiotu powinno wskazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy oświadczenie woli innego podmiotu do udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. c) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22. UWAGA! W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, tylko wtedy jeśli podmioty te zrealizują usługę, do realizacji której te zdolności są wymagane.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne): nie dotyczy

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

czas podstawienia sprzętu

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne – nie dotyczy
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem – nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego – nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego – nie dotyczy

IV.4) Licytacja elektroniczna – nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: – Wzór umowy w załączeniu

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: – nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o której mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiany mogą dotyczyć następujących sytuacji:

1. Zmiana terminu realizacji umowy. Strony mają prawo zmiany terminu realizacji umowy w następujących sytuacjach: a) wystąpienia warunków atmosferycznych, zmuszających do wydłużenia akcji zimowej. b) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. d) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, e) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania, f) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie, g) jeżeli zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania całej umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2. Zmiany osób i podmiotów: a) konieczność zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, b) konieczność zmiany podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy albo konieczność wprowadzenia podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy wraz z oświadczeniem podwykonawcy, który zostaje zmieniony lub zrezygnowano z jego usług o uregulowaniu wobec niego zobowiązań wynikających z realizowanej umowy).

3. Zmiany terminów i warunków płatności wynagrodzenia: a) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy, b) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę, c) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności, lub inne zmiany będące następstwem zmian dokumentów określających źródła finansowania zamówienia, d) zmiana ustawowej stawki podatku VAT, w takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia możliwe jest w wysokości odpowiadającej zmianie podatku.

4. Pozostałe zmiany: a) zmiany dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne, b) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie, c) zmiany technologiczne wywołane w szczególności pojawieniem się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

 

Wszelkie zmiany Umowy są uprawnieniem, a nie zobowiązaniem i mogą być dokonywane na wniosek przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej, w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): – nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym – nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: PLN


IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: -

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Kluczborskiego, w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu: pługo-piaskarki, pługa odśnieżnego i ładowarki/koparki.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Kluczborskiego, w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu: pługo-piaskarki, pługa odśnieżnego i ładowarki/koparki.

 

Przetargiem objęte są usługi związane z: Zad. 1A. Pełnieniem dyżuru sprzętu (pług i pługo-piaskarka). Zad. 1B. Odśnieżaniem i usuwaniem śliskości zimowej przy użyciu nośnika z piaskarko-solarką i pługiem odśnieżnym średnim sterowanym hydraulicznie (nośnik i osprzęt wykonawcy), w ilości 4 kpl. Zad. 1C. Odśnieżaniem nawierzchni dróg przy użyciu nośnika z pługiem odśnieżnym średnim sterowanym hydraulicznie (nośnik i osprzęt wykonawcy), w ilości 4 kpl.; Zad. 1D. Pełnieniu dyżuru sprzętu (ładowarki, koparki) i operatora na terenie Obwodu Drogowo Mostowego w Wołczynie. Sprzęt jest w dyspozycji dyżurnego akcji zimowej. Zad. 1E. Załadunkiem, pielęgnacją i wykonaniem mieszanki piaskowo-solnej przy użyciu ładowarki/ koparki, o poj. łyżki min. 1,5 m3 w ilości 1 szt. na placu składowym Obwodu Drogowo-Mostowego w Wołczynie. Wykonawca zapewni załadunek mieszanki piaskowo-solnej na podstawione piaskarki. Ładowarka/ koparka musi posiadać wydajność min. 25m3/ godz., min. poj. łyżki 1,5 m3 i wysokość podnoszenia zapewniającą swobodny załadunek piaskarki z terenu, tj. min. 3,0 m. Zamawiający nie zapewnia rampy załadunkowej. Wymagany czas załadunku piaskarki od 10 do 15 min. Wykonawca zapewni również w ramach prac załadunkowych wykonywanie mieszanki piaskowo-solnej na placu składowym Obwodu Drogowo-Mostowego w Wołczynie z nabytych i dowiezionych przez Zamawiającego składników. Przewiduje się także interwencyjne wykorzystanie ładowarki do załadunku śniegu i lodu oraz do odśnieżania dróg i ulic. Zad. 1F Interwencyjnym odśnieżaniem dróg i ulic przy użyciu ładowarki oraz interwencyjnym załadunkiem śniegu i lodu z pasa drogowego dróg powiatowych, na podstawione przez Zamawiającego pojazdy.

 

Usługi zimowego utrzymania dróg polegać będą na: Zad. 1A. Pełnieniu dyżuru sprzętu (pług i pługo-piaskarka) wraz z operatorem na terenie Obwodu Drogowo- Mostowego w Wołczynie. Sprzęt sprawny, gotowy do działania, jest w dyspozycji dyżurnego akcji zimowej. Zad. 1B i 1C Zwalczaniu śliskości z zastosowaniem mieszanki piaskowo-solnej lub soli (materiał zakupiony przez zlecającego) przy użyciu piaskarko-solarki w ilości 4 szt. i odśnieżaniu przy użyciu pługów odśnieżnych średnich sterowanych hydraulicznie w ilości 8 szt. z zachowaniem standardów zimowego utrzymania określonych w materiałach przetargowych. Utrzymaniu w sprawności technicznej sprzętu/ osprzętu i nośników z obsługą, przewidzianych do zimowego utrzymania dróg oraz pozostawieniu ich do dyspozycji ZDP w Kluczborku. Zapewnieniu we własnym zakresie przez wykonawcę stałej obsługi naprawczo-remontowej dla środków transportowych oraz sprzętu/ osprzętu stosowanego do robót zimowego utrzymania dróg. W skład czynności obsługi piaskarki wchodzi również praca przy usuwaniu nadziarna z kraty piaskarki. Zad. 1D. Pełnieniu dyżuru sprzętu (ładowarki, koparki) i operatora na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Wołczynie. Sprzęt sprawny, gotowy do działania, jest w dyspozycji dyżurnego akcji zimowej. Zad. 1E. Załadunku mieszanki piaskowo-solnej na podstawione piaskarki. Wymagany czas załadunku piaskarki od 10 do 15 min. Wykonywaniu mieszanki piaskowo-solnej na placu składowym Obwodu Drogowo-Mostowego w Wołczynie z nabytych i dowiezionych przez zamawiającego składników. Interwencyjnym odśnieżaniu dróg i ulic przy użyciu ładowarki oraz interwencyjnym załadunku śniegu i lodu znajdującego się w pasie drogowym dróg powiatowych, na podstawione przez Zamawiającego pojazdy. Utrzymaniu w sprawności technicznej sprzętu/ osprzętu i nośników z obsługą, przewidzianych do zimowego utrzymania dróg oraz pozostawieniu ich do dyspozycji ZDP w Kluczborku. Zapewnieniu we własnym zakresie przez wykonawcę stałej obsługi naprawczo-remontowej dla sprzętu/ osprzętu stosowanego do robót zimowego utrzymania dróg.

 

Miejsce wykonywania zamówienia: -drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku -plac składowy Obwodu Drogowo-Mostowego w Wołczynie -interwencyjnie inne miejsca wskazane przez zamawiającego.

 

Przewidywany zakres: dyżur pługa, pługopiaskarki – 100 godz. praca piaskarki – 350 godz., praca pługa – 200 godz., dyżur ładowarki przy załadunku – 40 godz., praca ładowarki przy załadunku – 40 godz., praca ładowarki przy interwencyjnym odśnieżaniu i załadunku śniegu (interwencyjne odśnieżanie) - 10 godz.


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 63000000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): -

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2020-06-30


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas podstawienia sprzętu

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: -

Część nr:

2

Nazwa:

Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu pługa czołowego (1 szt.)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu pługa czołowego (1 szt.)

Usługi zimowego utrzymania dróg polegać będą na: a) interwencyjnym odśnieżaniu dróg i ulic przy użyciu: pługa czołowego w ilości 1 szt.; b) utrzymaniu w sprawności technicznej sprzętu przewidzianego do zimowego utrzymania dróg oraz pozostawieniu go do dyspozycji ZDP w Kluczborku wraz z obsługą sprzętu; c) zapewnieniu we własnym zakresie przez Wykonawcę stałej obsługi naprawczo – remontowej sprzętu.

 

Miejsce wykonywania zamówienia: -drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku -plac składowy Obwodu Drogowo-Mostowego w Wołczynie -interwencyjnie inne miejsca wskazane przez zamawiającego.

 

Przewidywany zakres: praca pługa czołowego – 30 godz.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 63000000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): -

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2020-06-30


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas podstawienia sprzętu

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: -

Część nr:

3

Nazwa:

Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu pługa czołowego (1 szt.)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu pługa czołowego (1 szt.)

 

Usługi zimowego utrzymania dróg polegać będą na: a) interwencyjnym odśnieżaniu dróg i ulic przy użyciu: pługa czołowego w ilości 1 szt.; b) utrzymaniu w sprawności technicznej sprzętu przewidzianego do zimowego utrzymania dróg oraz pozostawieniu go do dyspozycji ZDP w Kluczborku wraz z obsługą sprzętu; c) zapewnieniu we własnym zakresie przez Wykonawcę stałej obsługi naprawczo – remontowej sprzętu.

 

Miejsce wykonywania zamówienia: -drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku -plac składowy Obwodu Drogowo-Mostowego w Wołczynie -interwencyjnie inne miejsca wskazane przez zamawiającego.

 

Przewidywany zakres: praca pługa czołowego – 30 godz.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 63000000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): -

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2020-06-30


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas podstawienia sprzętu

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu pługa czołowego (1 szt.)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu pługa czołowego (1 szt.)

 

Usługi zimowego utrzymania dróg polegać będą na: a) interwencyjnym odśnieżaniu dróg i ulic przy użyciu: pługa czołowego w ilości 1 szt.; b) utrzymaniu w sprawności technicznej sprzętu przewidzianego do zimowego utrzymania dróg oraz pozostawieniu go do dyspozycji ZDP w Kluczborku wraz z obsługą sprzętu; c) zapewnieniu we własnym zakresie przez Wykonawcę stałej obsługi naprawczo – remontowej sprzętu.

 

Miejsce wykonywania zamówienia: -drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku -plac składowy Obwodu Drogowo-Mostowego w Wołczynie -interwencyjnie inne miejsca wskazane przez zamawiającego.

Przewidywany zakres: praca pługa czołowego – 30 godz.


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 63000000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): -

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2020-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas podstawienia sprzętu

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: -

Część nr:

5

Nazwa:

Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu pługa wirnikowego (1 szt.)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu pługa wirnikowego (1 szt.)

 

Usługi zimowego utrzymania dróg polegać będą na: a) interwencyjnym odśnieżaniu dróg i ulic przy użyciu: pługa wirnikowego w ilości 1 szt.; b) utrzymaniu w sprawności technicznej sprzętu przewidzianego do zimowego utrzymania dróg oraz pozostawieniu go do dyspozycji ZDP w Kluczborku wraz z obsługą sprzętu; c) zapewnieniu we własnym zakresie przez Wykonawcę stałej obsługi naprawczo – remontowej sprzętu.

 

Miejsce wykonywania zamówienia: -drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku -plac składowy Obwodu Drogowo-Mostowego w Wołczynie -interwencyjnie inne miejsca wskazane przez zamawiającego.

 

Przewidywany zakres: praca pługa wirnikowego – 30 godz.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 63000000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): -

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2020-06-30


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas podstawienia sprzętu

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: -

Część nr:

6

Nazwa:

Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki min. 1,5 m3 (1 szt.)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki min. 1,5 m3 (1 szt.)

 

Usługi zimowego utrzymania dróg polegać będą na: a) interwencyjnym odśnieżaniu dróg i ulic przy użyciu: ładowarki o poj. łyżki 1,5 m3 w ilości 1 szt.; b) utrzymaniu w sprawności technicznej sprzętu przewidzianego do zimowego utrzymania dróg oraz pozostawieniu go do dyspozycji ZDP w Kluczborku wraz z obsługą sprzętu; c) zapewnieniu we własnym zakresie przez Wykonawcę stałej obsługi naprawczo – remontowej sprzętu.

 

Miejsce wykonywania zamówienia: -drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku -plac składowy Obwodu Drogowo-Mostowego w Wołczynie -interwencyjnie inne miejsca wskazane przez zamawiającego.

 

Przewidywany zakres: praca ładowarki o poj. łyżki min. 1,5 m3 – 25 godz.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 63000000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): -

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2020-06-30


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas podstawienia sprzętu

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

7

Nazwa:

Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki min. 1,5 m3 (1 szt.)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki min. 1,5 m3 (1 szt.)

 

Usługi zimowego utrzymania dróg polegać będą na: a) interwencyjnym odśnieżaniu dróg i ulic przy użyciu: ładowarki o poj. łyżki 1,5 m3 w ilości 1 szt.; b) utrzymaniu w sprawności technicznej sprzętu przewidzianego do zimowego utrzymania dróg oraz pozostawieniu go do dyspozycji ZDP w Kluczborku wraz z obsługą sprzętu; c) zapewnieniu we własnym zakresie przez Wykonawcę stałej obsługi naprawczo – remontowej sprzętu.

 

Miejsce wykonywania zamówienia: -drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku -plac składowy Obwodu Drogowo-Mostowego w Wołczynie -interwencyjnie inne miejsca wskazane przez zamawiającego.

 

Przewidywany zakres: praca ładowarki o poj. łyżki min. 1,5 m3 – 25 godz.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 63000000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): -

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2020-06-30


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas podstawienia sprzętu

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: -

Część nr:

8

Nazwa:

Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki min. 1,5 m3 (1 szt.)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: Interwencyjne świadczenie usług sprzętowo-transportowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego w sezonie zimowym 2019/ 2020 przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki min. 1,5 m3 (1 szt.)

 

Usługi zimowego utrzymania dróg polegać będą na: a) interwencyjnym odśnieżaniu dróg i ulic przy użyciu: ładowarki o poj. łyżki 1,5 m3 w ilości 1 szt. b) utrzymaniu w sprawności technicznej sprzętu przewidzianego do zimowego utrzymania dróg oraz pozostawieniu go do dyspozycji ZDP w Kluczborku wraz z obsługą sprzętu; c) zapewnieniu we własnym zakresie przez Wykonawcę stałej obsługi naprawczo – remontowej sprzętu.

 

Miejsce wykonywania zamówienia: -drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku -plac składowy Obwodu Drogowo-Mostowego w Wołczynie -interwencyjnie inne miejsca wskazane przez zamawiającego.

 

Przewidywany zakres: praca ładowarki o poj. łyżki min. 1,5 m3 – 25 godz.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 63000000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): -

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2020-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas podstawienia sprzętu

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: -