Z.P. Nr 33.D.2018

Kluczbork, dnia 04.01.2019 r.

INFORMACJA NA PODSTAWIE

art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Kluczborski Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku,
ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork

 

II. Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Wycinka drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz z frezowaniem pni oraz nabyciem drewna pozyskanego z wycinki”

 

III. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej n/w informacje.

 

W dniu 04.01.2019 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 70.000,00 zł.

 

IV. Szacunkowa spodziewana wartość drewna wynosi: 54.033,55 zł brutto

 

Do ustalonego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminu złożono następujące oferty:

 

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Ilość drzew do wycinki w terminie do 01.03.2019 r.

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

Katarzyna Wojciechowska – Butra

Trzebiszyn 49

46-282 Lasowice Wielkie

85.320,00 zł

205 szt.

ETAP I w tym:

wycinka drzew w ilości zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym: do dnia 01.03.2019 r.

OPCJONALNIE wycinka drzew niezasiedlonych przez ptaki – brak lęgów i gniazd, cięcia pielęgnacyjne, frezowanie pni, uprzątnięcie terenu - do dnia 15.05.2019 r.

Etap II w tym:

OPCJONALNIE wycinka drzew zasiedlonych zimą i wiosną przez ptaki, cięcia pielęgnacyjne, frezowanie pni uprzątnięcie terenu - do dnia 10.12.2019 r.

Zgodnie z SIWZ

2.

„USŁUGI WYCINKOWE I PIELĘGNACYJNE DRZEW”

Daniel Wroński

ul. Stara 1

58-301 Wałbrzych

145.800,00 zł

205 szt.

ETAP I w tym:

wycinka drzew w ilości zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym: do dnia 01.03.2019 r.

OPCJONALNIE wycinka drzew niezasiedlonych przez ptaki – brak lęgów i gniazd, cięcia pielęgnacyjne, frezowanie pni, uprzątnięcie terenu - do dnia 15.05.2019 r.

Etap II w tym:

OPCJONALNIE wycinka drzew zasiedlonych zimą i wiosną przez ptaki, cięcia pielęgnacyjne, frezowanie pni uprzątnięcie terenu - do dnia 10.12.2019 r.

Zgodnie z SIWZ

3.

DRWAL WIKTOR KORAB

ul. Czołgistów 10

52-207 Wrocław

437.000,00 zł

205 szt.

ETAP I w tym:

wycinka drzew w ilości zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym: do dnia 01.03.2019 r.

OPCJONALNIE wycinka drzew niezasiedlonych przez ptaki – brak lęgów i gniazd, cięcia pielęgnacyjne, frezowanie pni, uprzątnięcie terenu - do dnia 15.05.2019 r.

Etap II w tym:

OPCJONALNIE wycinka drzew zasiedlonych zimą i wiosną przez ptaki, cięcia pielęgnacyjne, frezowanie pni uprzątnięcie terenu - do dnia 10.12.2019 r.

Zgodnie z SIWZ

4.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE „ADT” Adam Dygudaj

Pacanów 16

42-140 Panki

134.568,00 zł

205 szt.

ETAP I w tym:

wycinka drzew w ilości zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym: do dnia 01.03.2019 r.

OPCJONALNIE wycinka drzew niezasiedlonych przez ptaki – brak lęgów i gniazd, cięcia pielęgnacyjne, frezowanie pni, uprzątnięcie terenu - do dnia 15.05.2019 r.

Etap II w tym:

OPCJONALNIE wycinka drzew zasiedlonych zimą i wiosną przez ptaki, cięcia pielęgnacyjne, frezowanie pni uprzątnięcie terenu - do dnia 10.12.2019 r.

Zgodnie z SIWZ

5.

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „PRĘDKIEWICZ” Marek Prędkiewicz

ul. Opolska 6

46-200 Kluczbork

157.356,00 zł

205 szt.

ETAP I w tym:

wycinka drzew w ilości zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym: do dnia 01.03.2019 r.

OPCJONALNIE wycinka drzew niezasiedlonych przez ptaki – brak lęgów i gniazd, cięcia pielęgnacyjne, frezowanie pni, uprzątnięcie terenu - do dnia 15.05.2019 r.

Etap II w tym:

OPCJONALNIE wycinka drzew zasiedlonych zimą i wiosną przez ptaki, cięcia pielęgnacyjne, frezowanie pni uprzątnięcie terenu - do dnia 10.12.2019 r.

Zgodnie z SIWZ

6.

ARKADIUSZ SYKOŚ

Radawie

ul. Opolska 85

46-048 Zębowice

163.098,00 zł

150 szt.

ETAP I w tym:

wycinka drzew w ilości zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym: do dnia 01.03.2019 r.

OPCJONALNIE wycinka drzew niezasiedlonych przez ptaki – brak lęgów i gniazd, cięcia pielęgnacyjne, frezowanie pni, uprzątnięcie terenu - do dnia 15.05.2019 r.

Etap II w tym:

OPCJONALNIE wycinka drzew zasiedlonych zimą i wiosną przez ptaki, cięcia pielęgnacyjne, frezowanie pni uprzątnięcie terenu - do dnia 10.12.2019 r.

Zgodnie z SIWZ

7.

USŁUGI LEŚNO-BUDOWLANE

Zaremba Paweł

ul. Wołczyńska 6

46-250 Szymonków

321.206,04 zł

205 szt.

ETAP I w tym:

wycinka drzew w ilości zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym: do dnia 01.03.2019 r.

OPCJONALNIE wycinka drzew niezasiedlonych przez ptaki – brak lęgów i gniazd, cięcia pielęgnacyjne, frezowanie pni, uprzątnięcie terenu - do dnia 15.05.2019 r.

Etap II w tym:

OPCJONALNIE wycinka drzew zasiedlonych zimą i wiosną przez ptaki, cięcia pielęgnacyjne, frezowanie pni uprzątnięcie terenu - do dnia 10.12.2019 r.

Zgodnie z SIWZ

 

IV. Zgodnie z art. 24 ust. 11 cyt. na wstępie ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może (jeżeli taka sytuacja ma miejsce) przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji (naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji) w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W załączeniu skan pisma.