Ogłoszenie nr 663705-N-2018 z dnia 2018-12-21 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: „Wycinka drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz z frezowaniem pni oraz nabyciem drewna pozyskanego z wycinki”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 53142126500000, ul. ul. Jagiellońska  3 , 46200   Kluczbork, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 186 161, e-mail zamowienia.zdp@wp.pl, faks 774 186 066.
Adres strony internetowej (URL): http://zdp.nowoczesnagmina.pl/?c=234
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://zdp.nowoczesnagmina.pl/?c=234


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://zdp.nowoczesnagmina.pl/?c=234


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu, umieszczając ją w zamkniętym, uniemożliwiającym jej odczytanie do chwili otwarcia opakowaniu, które należy opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy oraz zaadresować na Zamawiającego i opisać jn.: „Wycinka drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz z frezowaniem pni oraz nabyciem drewna pozyskanego z wycinki” Nazwa i adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork UWAGA: NIE OTWIERAĆ PRZED 04.01.2019 r. GODZ. 10:30
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork, I piętro, sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wycinka drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz z frezowaniem pni oraz nabyciem drewna pozyskanego z wycinki”
Numer referencyjny: 33.D.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: Wycinka drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz z frezowaniem pni oraz nabyciem drewna pozyskanego z wycinki – zgodnie z załącznikami j.n.: Przedmiar robót – drzewa do wycinki podział na średnice, Zestawienie ilości drewna, Zestawienie wartości drewna, Specyfikacje Techniczne, Szacunek brakarski, Wzór umowy Zakres: - Ścinanie drzew (śr. do 45 cm) piłą mechaniczną poniżej poziomu gruntu lub sfrezowanie pnia poniżej poziomu gruntu, uprzątnięcie pasa drogowego po wycince. (Drzewa rosnące na poboczu drogi) - 32 szt. - Ścinanie drzew (śr. do 45 cm) piłą mechaniczną , uprzątnięcie pasa drogowego po wycince. (Drzewa rosnące na i za przeciwskarpą rowu) - 11 szt. - Ścinanie drzew śr. 46-65 cm) piłą mechaniczną poniżej poziomu gruntu lub sfrezowanie pnia poniżej poziomu gruntu, uprzątnięcie pasa drogowego po wycince. (Drzewa rosnące na poboczu drogi) - 50 szt. - Ścinanie drzew (śr. 46-65 cm) piłą mechaniczną , uprzątnięcie pasa drogowego po wycince. (Drzewa rosnące na i za przeciwskarpą rowu) - 8 szt. - Ścinanie drzew (śr. powyżej 65 cm) piłą mechaniczną poniżej poziomu gruntu lub sfrezowanie pnia poniżej poziomu gruntu, uprzątnięcie pasa drogowego po wycince. (Drzewa rosnące na poboczu drogi) - 95 szt. - Ścinanie drzew (śr. powyżej 65 cm) piłą mechaniczną , uprzątnięcie pasa drogowego po wycince. (Drzewa rosnące na i za przeciwskarpą rowu) - 9 szt. - Frezowanie pni o średnicy powyżej 66cm - 10 szt. - Pielęgnacja i cięcie drzew - 20 szt. Miejsce wykonywania zamówienia: Drogi powiatowe na terenie powiatu kluczborskiego, województwa opolskiego. Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew przydrożnych rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz nabyciem drewna pozyskanego z wycinki oraz wyfrezowanie pni i przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych drzew zgodnie z warunkami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki zawiera zał. nr 1 Przedmiar robót do niniejszej SIWZ. Zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie wizji ww. drzew w terenie. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę żadnych roszczeń Wykonawcy będących skutkiem zaniechania oględzin drzew. Wykonawca będzie mógł przystąpić do przedmiotowych prac po protokolarnym przekazaniu terenu przez Zamawiającego. Realizacja zamówienia, odbiór i rozliczenie usługi nastąpi w dwóch etapach:

ETAP I w tym: - wycinka drzew w ilości zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym: do dnia 01.03.2019 r. - OPCJONALNIE wycinka drzew niezasiedlonych przez ptaki – brak lęgów i gniazd cięcia pielęgnacyjne, frezowanie pni, uprzątnięcie terenu - do dnia 15.05.2019 r.

Etap II w tym:

- OPCJONALNIE wycinka drzew zasiedlonych zimą i wiosną przez ptaki, cięcia pielęgnacyjne, frezowanie pni uprzątnięcie terenu - do dnia 10.12.2019 r.

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest do określenia, w Formularzu ofertowym, ilości drzew jaką jest w stanie wyciąć w terminie do 01.03.2019 r. Największa ilość drzew jaką Wykonawca może zaoferować to 205 szt. (wszystkie drzewa przeznaczone w przedmiotowym zamówieniu do wycinki) – do zdobycia maksymalna ilość, tj. 40 pkt. w kryterium ILOŚĆ DRZEW do wycinki w terminie do 01.03.2019 r. Najmniejsza ilość drzew jaką Wykonawca może zaoferować to 125 szt. - 0 pkt. w kryterium ILOŚĆ DRZEW do wycinki w terminie do 01.03.2019 r. Jako ilość drzew należy przyjąć liczbę całkowitą z przedziału [205 – 125]. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje ilość drzew większą niż 205 i mniejszą niż 125, zostanie odrzucona jako niezgodna z wymogami SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Prosimy o rozwagę i realną ocenę możliwości wycinki tak dużej ilości drzew w tak krótkim czasie. Planowany termin przekazania terenu: 15.01.2019 r. W związku z tym, że ilość drzew przeznaczona do wycinki w terminie do 01.03.2018 r. będzie stanowiła jedno z kryterium oceny ofert Zamawiający będzie zmuszony na etapie realizacji, dopilnować prawidłowości wykonania zamówienia zgodnie z Ofertą Wykonawcy. W przypadku gdy niedotrzymanie terminu wycinki drzew w ilości zaoferowanej przez Wykonawcę w Ofercie nastąpi z winy Wykonawcy usługa za wycinkę drzew po zadeklarowanym terminie nie będzie zapłacona. Zmiana terminu realizacji. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia wycinki drzew o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia prac, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia wycinki drzew będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu robót, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia usługi jw., b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ - z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. g) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, h) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania, i) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie, j) jeżeli zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, k) jeżeli zmiany będą następstwem działania podmiotów będących eksploatatorami infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym, l) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wycinki drzew w terminie do 01.03.2018 r. oraz wykonania całej umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Dodatkowo Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia: - zobowiązany jest do posiadania na czas obowiązywania Umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; - zobowiązany jest do rozpoznania warunków lokalnych w miejscu wykonywania prac, do zastosowania odpowiedniego sprzętu oraz metod cięcia oraz do zorganizowania odpowiednich zabezpieczeń w pobliżu budowli, ruchu na ciągach pieszo - jezdnych, istniejących urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych i występujących nasadzeń; - zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem; Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie przejezdności wraz z regulacją ruchu - przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona i uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784). - odpowiedzialny jest za powiadomienia o utrudnieniach - właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzenia prac; - zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad BHP przy wycince drzew. Drzewa rosnące w pasie dróg powiatowych można wycinać po protokolarnym przekazaniu terenu robót i wskazaniu właściwego drzewa przez Zlecającego. Podczas przekazania terenu robót Zamawiający dokona odbioru zabezpieczenia i oznakowania robót. Wycinkę drzew może prowadzić tylko osoba posiadająca uprawnienia pilarza z aktualnymi badaniami lekarskimi przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Drzewa można wycinać tylko w okresie od świtu do zmroku, przy dobrej przejrzystości powietrza i słabym wietrze. Usunięcie materiału po wycince drzew z korony drogi (jezdni, pobocza i chodników) musi nastąpić w dniu wykonywania prac, w trakcie ich trwania lub bezpośrednio po ich zakończeniu. Materiały powinny być wywożone (załadunek + transport) bez powodowania zakłóceń w ruchu drogowym, a miejsce wykonywania prac ma być oznakowane i zabezpieczone. Szczególną uwagę należy zwrócić na sieć napowietrzną zlokalizowaną w pobliżu ścinanych drzew. Ewentualne wyłączenia linii lub okresowe zdjęcie kabli na czas prowadzenia robót Wykonawca wykona na własny koszt po uprzednim uzgodnieniu warunków z właścicielem linii napowietrznej. Uprzątnięcie terenu po wykonanej wycince, frezowaniu odbędzie się we własnym zakresie Wykonawcy i na jego koszt. Wskazane w Przedmiarze robót pnie (zał. nr 002) po ścince drzew należy frezować zgodnie z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej (zał. nr 005). Po wycince drzew Wykonawca zobowiązany jest odkupić od Powiatu Kluczborskiego pozyskane z wycinki drewno na podstawie faktury wystawionej przez Powiat Kluczborski w oparciu o Szacunek brakarski. Ilość, gatunek, cenę i wartość pozyskanego z wycinki drewna dla poszczególnych zadań zawierają załączniki sporządzone na podstawie Szacunku brakarskiego: - nr 003 „Zestawienie ilości drewna” - nr 004 „Zestawienie wartości drewna” Rodzaj oraz ilość pozyskanego drewna dla poszczególnych drzew, podane w załączniku nr 003 (Zestawienie ilości drewna) nie ulegnie zmianie po ścięciu drzewa. Wartość drewna podlegająca odkupieniu zostanie obliczona na podstawie cen jednostkowych podanych w załączniku nr 004 oraz ilości pozyskanego drewna podanej w załączniku nr 003. Materiał po wycince drzew Wykonawca wywiezie poza teren pasa drogowego i zagospodaruje lub zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotowego zamówienia w całości ponosi Wykonawca. Po wykonaniu wycinki wszystkich przedmiotowych drzew, frezowaniu pni i całkowitym uprzątnięciu terenu prac, Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do odbioru. Zamawiający przeprowadzi odbiór zamówienia w ciągu 14 dni od pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu wszystkich prac. Do ww. zgłoszenia kompleksowego zakończenia prac I i II etapu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: - oświadczenie Wykonawcy, że wycięte drzewa nie były zasiedlone przez ptaki – brak lęgów i gniazd; - wykaz ściętych drzew oraz wartość drewna obliczoną na podstawie cen jednostkowych podanych w załączniku nr 004 oraz ilości pozyskanego drewna dla danego drzewa podanej w załączniku nr 003; - kserokopię dowodu wpłaty za drewno pozyskane z wycinki, które nabył od Powiatu kluczborskiego na podstawie faktury wystawionej Wykonawcy w oparciu o Szacunek brakarski. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie odbioru. Po bezusterkowym odbiorze Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie w ciągu 30 dni od dostarczonej przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

II.5) Główny kod CPV: 77211400-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

77211000-2

77210000-5

77200000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-15   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Planowany termin przekazania terenu: 15.01.2019 r. ETAP I w tym: - wycinka drzew w ilości zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym: do dnia 01.03.2019 r. - OPCJONALNIE wycinka drzew niezasiedlonych przez ptaki – brak lęgów i gniazd cięcia pielęgnacyjne, frezowanie pni, uprzątnięcie terenu - do dnia 15.05.2019 r. Etap II w tym: - OPCJONALNIE wycinka drzew zasiedlonych zimą i wiosną przez ptaki, cięcia pielęgnacyjne, frezowanie pni uprzątnięcie terenu - do dnia 10.12.2019 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie (Załącznik nr 3 – oświadczenie)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie (Załącznik nr 3 – oświadczenie)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał co najmniej 1 usługę związaną z wycinką drzew przy drogach publicznych o wartości minimum 50.000 zł brutto dla jednego Zamawiającego (w ramach jednego zamówienia) (Wzór stanowi załącznik nr 5).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej: 1) wykaz doświadczenia (usług) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 usługa związana z wycinką drzew przy drogach publicznych o wartości minimum 50.000,00 zł brutto dla jednego Zamawiającego (w ramach jednego zamówienia) Do wykazanego doświadczenia (wykazu zrealizowanych usług) Wykonawca musi załączyć dokument (dowód, referencje) potwierdzający, że te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności wraz z informacjami o tym czy usługi zostały wykonane prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, może zastąpić je innymi.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej: 1) wykaz doświadczenia (usług) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 usługa związana z wycinką drzew przy drogach publicznych o wartości minimum 50.000,00 zł brutto dla jednego Zamawiającego (w ramach jednego zamówienia) Do wykazanego doświadczenia (wykazu zrealizowanych usług) Wykonawca musi załączyć dokument (dowód, referencje) potwierdzający, że te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności wraz z informacjami o tym czy usługi zostały wykonane prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, może zastąpić je innymi.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca może przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu w „stosownych sytuacjach” oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na: zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Warunki wystąpienia stosownych sytuacji: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów - musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponować niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia b) W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w oryginale np. w formie pisemnego oświadczenia innego podmiotu (Wzór stanowi załącznik nr 7) jak również w postaci innych dokumentów (np. przedwstępna lub generalna umowa o współpracy). Zobowiązanie innego podmiotu powinno wskazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy oświadczenie woli innego podmiotu do udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. c) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22. UWAGA! W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, tylko wtedy jeśli podmioty te zrealizują usługę, do realizacji której te zdolności są wymagane.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

ILOŚĆ DRZEW do wycinki w terminie do 01.03.2019 r.

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o której mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiany mogą dotyczyć następujących sytuacji. 1. Zmiana terminu realizacji umowy. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia wycinki drzew o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia prac, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia wycinki drzew będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu robót, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia usługi jw., b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ - z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. g) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, h) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania, i) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie, j) jeżeli zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, k) jeżeli zmiany będą następstwem działania podmiotów będących eksploatatorami infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym, l) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wycinki drzew w terminie do 01.03.2019 r. oraz wykonania całej umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Zmiany osób i podmiotów: a) konieczność zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w prawie budowlanym (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy), b) konieczność zmiany podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy albo konieczność wprowadzenia podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy wraz z oświadczeniem podwykonawcy, który zostaje zmieniony lub zrezygnowano z jego usług o uregulowaniu wobec niego zobowiązań wynikających z realizowanej umowy). 3. Zmiany terminów i warunków płatności wynagrodzenia: a) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy, b) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę, c) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia, d) zmiana ustawowej stawki podatku VAT, w takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia możliwe jest w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, e) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: - stawki podatku od towarów i usług;  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 4. Pozostałe zmiany: a) zmiany dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne, b) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie. Wszelkie zmiany Umowy są uprawnieniem, a nie zobowiązaniem i mogą być dokonywane na wniosek przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej, w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH