Kluczbork, dnia 22.06.2018 r.

Z.P. Nr 18.D.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 18.D.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Powiat Kluczborski Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku w BZP (nr ogłoszenia 559161-N-2018, data zamieszczenia 16.05.2018) pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328O na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 strona lewa) wraz z opracowaniem projektu budowlanego – chodnik w miejscowości Chocianowice” w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.

 

Zamawiający – Powiat Kluczborski Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3, 46-200 Kluczbork, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579) zwanej w dalszej części pisma ustawą Pzp – zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zostało unieważnione.

 

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 4 cyt. na wstępie ustawy, tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

W załączeniu: treść pisma

 

Ogłoszenie nr 500143350-N-2018 z dnia 22-06-2018 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328O na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 strona lewa) wraz z opracowaniem projektu budowlanego – chodnik w miejscowości Chocianowice” w systemie Zaprojektuj i Wybuduj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 559161-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500111769-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 53142126500000, ul. ul. Jagiellońska  3, 46200   Kluczbork, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 186 161, e-mail zamowienia.zdp@wp.pl, faks 774 186 066.
Adres strony internetowej (url): http://zdp.nowoczesnagmina.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1328O na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 strona lewa) wraz z opracowaniem projektu budowlanego – chodnik w miejscowości Chocianowice” w systemie Zaprojektuj i Wybuduj

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

18.D.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328O na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 strona lewa) wraz z opracowaniem projektu budowlanego – chodnik w miejscowości Chocianowice.” - w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. 2. Miejsce wykonywania zamówienia: Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się na terenie województwa opolskiego, powiatu kluczborskiego, gminy Lasowice Wielkie, w obszarze zabudowanym wsi Chocianowice, w ciągu drogi powiatowej nr 1328O, na działkach nr: 1 arkusz mapy 6, obręb Chocianowice, 399/173, 437/123, 659/123, 472/123, 402/189, 438/123, 435/123, 403/191 474//189, 210/115, 439/123, 440/123, 445/173, 447/173 arkusz mapy 3, obręb Chocianowice. 3. Opis przedmiotu zamówienia i jego zakres: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i odbiór robót dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328O na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 strona lewa) wraz z opracowaniem projektu budowlanego – chodnik w miejscowości Chocianowice” w systemie Zaprojektuj i Wybuduj - zgodnie z załączonym Programem funkcjonalno-użytkowym oraz ze SIWZ opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia publicznego, w następującym zakresie: - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i kanalizacji deszczowej oraz przebudową napowietrznej sieci telekomunikacyjnej, - Opracowanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, - Opracowanie przedmiarów robót, - Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, - Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, - Wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową i obowiązującymi przepisami. Wykonawca robót będzie zobowiązany do opracowania, wykonania i uzgodnienia z Zamawiającym Programu Zapewnienia Jakości, planu BIOZ oraz harmonogramu robót. Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie podziału nieruchomości, uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji, a następnie realizację budowy i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z oddaniem obiektu do użytkowania (jeżeli wymagane). 4. Zakres planowanej inwestycji Zakres planowanej inwestycji obejmuje: 1. Zdjęcie warstwy humusu i wycinka krzaków. 2. Rozebranie kolidujących elementów pasa drogowego (chodniki, krawężniki, nawierzchnia zjazdów itp.). 3. Ewentualne wzmocnienie podłoża. 4. Wykonanie robót ziemnych (m.in. wykopy dla poszerzenia jezdni, kanalizacji deszczowej, projektowanego chodnika, nasypy – wykonanie korpusu dla chodnika, wykonanie zasypek), 5. W przypadku lokalizacji chodnika bezpośrednio przy krawędzi jezdni wykonać poszerzenie lewego pasa ruchu jezdni. 6. Przebudowa istniejącej napowietrznej sieci telekomunikacyjnej. 7. Wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej od strony jezdni krawężnikiem a od strony granicy pasa drogowego obrzeżem betonowym. 8. Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej ograniczonej od strony jezdni krawężnikiem betonowym a od strony granicy działki krawężnikiem lub opornikiem betonowym. 9. Wykonanie przejścia dla pieszych w obrębie przystanków autobusowych. 10. Wykonanie lub przebudowa istniejących elementów pasa drogowego i przyległych do niego nieruchomości niezbędnych dla wykonania projektowanego chodnika. 11. Wykonanie skarp nasypu z ewentualnym ich umocnieniem. 12. Wykonanie odwodnienia – kanalizacja deszczowa odprowadzająca wodę opadową i roztopową istniejącego kolektora. 13. Wykonanie robót wykończeniowych – plantowanie terenu, humusowanie z obsianiem. 14. Wykonanie docelowej organizacji ruchu. a. Oznakowanie poziome przejścia dla pieszych i linia przystankowa przy przystankach. b. Oznakowanie pionowe przejścia dla pieszych i przystanków komunikacyjnych. 15. Wykonanie przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej – istniejące sieci teletechniczne, sieci elektryczne, sieci wodociągowe, sieci sanitarne, oświetlenie uliczne i inne zlokalizowane w obrębie projektowanej inwestycji. 16. Wszelkie inne roboty, które okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 5. Kolizje z innymi urządzeniami Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem – zabezpieczyć przed uszkodzeniem, lub podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. W miejscach kolizji i w pobliżu – wykopy ręczne. Przy natrafieniu na urządzenia podziemne (przewody wodociągowe, kable telefoniczne i energetyczne, itp.) niezaewidencjonowane na mapie roboty ziemne należy wstrzymać, powiadomić Inwestora oraz właściciela sieci. Dalsze prace – po uzgodnieniu trybu postępowania z właścicielami odkrytych obiektów. 6. Inne a) Do obligatoryjnych obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784), wykonanie i utrzymanie oznakowania w trakcie prowadzenia robót, organizacji terenu robót zgodnie z przepisami BHP, zrealizowania wszelkich czynności, robót i prac koniecznych do prawidłowego, zgodnego z przepisami wykonania robót przewidzianych w STWiORB. b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót ujęte zostały w Programie funkcjonalno-użytkowym, który jest integralną częścią (załącznikiem) niniejszej SIWZ. c) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 z późn. zm.), przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi standardami oraz obowiązującymi Normami, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej. d) Wykonawca do wykonania zamówienia zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych opisywanym w dokumentacji przetargowej. e) W przypadku gdy w dokumentacji przetargowej wskazane zostały nazwy handlowe lub znaki towarowe materiału bądź urządzenia technicznego to charakteryzujące tak opisany materiał lub urządzenia techniczne parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych i zostały one podane przykładowo określając jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy. f) Oferując cenę za realizację zamówienia, Wykonawca musi brać pod uwagę wszelkie koszty (m. in. wizji lokalnej, uzgodnień, wyłączeń, opłat, zajęcia terenu celem prowadzenia prac, zabezpieczeń robót, projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem oraz prawidłowe i kompletne oznakowanie robót na jego podstawie, a także wszelkie inne możliwe koszty typu ubezpieczenie, zabezpieczenie, itp. oraz wszelkie ryzyka i ewentualne rabaty związane z realizacją zamówienia, które w całości ponosi Wykonawca.

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45200000-9, 45230000-8

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579), tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W dniu 16.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328O na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 strona lewa) wraz z opracowaniem projektu budowlanego – chodnik w miejscowości Chocianowice” w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. Do ustalonego w ogłoszeniu terminu wpłynęła 1 oferta. W dniu 04.06.2018 r. dokonano publicznego otwarcia ofert. Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 160.000 zł. Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 160.000 zł, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej - Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.(Dz.U.2017.1579)

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  0  na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.