Z.P. Nr 18.D.2018                                                                                                 Kluczbork, dnia 04.06.2018 r.

 

 

INFORMACJA NA PODSTAWIE

art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Kluczborski, NIP 751-165-78-74, Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku, ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork

 

II. Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328O na odcinku
o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 strona lewa) wraz z opracowaniem projektu budowlanego – chodnik w miejscowości Chocianowice”
– w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.

 

III. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej n/w informacje.

 

W dniu 04.06.2018 r. o godz. 10:45 odbyło się otwarcie ofert.

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 160.000,00 zł.

 

Do ustalonego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminu złożono następujące oferty:

 

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.

ul. Klonowa 11

42-700 Lubliniec

 415.740,00 zł

5 lat

30.11.2018 r.

zgodnie z SIWZ

 

IV. Zgodnie z art. 24 ust. 11 cyt. na wstępie ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może (jeżeli taka sytuacja ma miejsce) przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji (naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji) w postępowaniu o udzielenie zamówienia.