Początek formularza

Ogłoszenie nr 560404-N-2018 z dnia 2018-05-18 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej nr 1313O na odcinku o długości 0,442 km

(od km 0+748 do km 1+190) wraz z opracowaniem projektu budowlanego – chodnik w miejscowości Bąków.”

- w systemie Zaprojektuj i Wybuduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 53142126500000, ul. ul. Jagiellońska  3 , 46200   Kluczbork, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 186 161, e-mail zamowienia.zdp@wp.pl, faks 774 186 066.
Adres strony internetowej (URL): http://zdp.nowoczesnagmina.pl/?c=234
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://zdp.nowoczesnagmina.pl/?c=234


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://zdp.nowoczesnagmina.pl/?c=234


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wykonawca sporządza i składa ofertę w jednym egzemplarzu, umieszczając ją w zamkniętym, uniemożliwiającym jej odczytanie do chwili otwarcia opakowania, które należy opatrzeć nazwą i adresem Wykonawcy oraz zaadresować na adres Zamawiającego i opisać - Przebudowa drogi powiatowej nr 1313O - chodnik w m. Bąków - nie otwierać przed 04.06.2018 r. godz. 10:30
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku, ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1313O na odcinku o długości 0,442 km (od km 0+748 do km 1+190) wraz z opracowaniem projektu budowlanego – chodnik w miejscowości Bąków.” - w systemie Zaprojektuj i Wybuduj
Numer referencyjny: 19.D.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1313O na odcinku o długości 0,442 km (od km 0+748 do km 1+190) wraz z opracowaniem projektu budowlanego – chodnik w miejscowości Bąków.” - w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.

 

2. Miejsce wykonywania zamówienia: Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się na terenie województwa opolskiego, powiatu kluczborskiego, gminy Kluczbork, w obszarze zabudowanym wsi Bąków, w ciągu drogi powiatowej nr 1313O.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia i jego zakres: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i odbiór robót dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1313O na odcinku o długości 0,442 km (od km 0+748 do km 1+190) wraz z opracowaniem projektu budowlanego – chodnik w miejscowości Bąków.” - w systemie Zaprojektuj i Wybuduj - zgodnie z załączonym Programem funkcjonalno-użytkowym oraz SIWZ opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia publicznego, w następującym zakresie: - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, - Opracowanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, - Opracowanie przedmiarów robót, - - Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, - Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, - Wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową i obowiązującymi przepisami. Wykonawca robót będzie zobowiązany do opracowania, wykonania i uzgodnienia z Zamawiającym Programu Zapewnienia Jakości, planu BIOZ oraz harmonogramu robót. Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie podziału nieruchomości, uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji, a następnie realizację budowy i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z oddaniem obiektu do użytkowania (jeżeli wymagane).

 

4. Zakres planowanej inwestycji obejmuje: 1. Zdjęcie warstwy humusu. 2. Usunięcie drzew i krzaków oraz karczowanie pni. 3. Rozebranie kolidujących elementów pasa drogowego (chodniki, krawężniki, nawierzchnia zjazdów itp.). 4. Ewentualne wzmocnienie podłoża. 5. Wykonanie robót ziemnych (m.in. wykopy dla poszerzenia jezdni, projektowanego chodnika, nasypy – wykonanie korpusu dla chodnika, wykonanie zasypek). 6. W przypadku lokalizacji chodnika bezpośrednio przy krawędzi jezdni wykonać poszerzenie pasa ruchu jezdni przylegającego do chodnika. 7. Wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej od strony jezdni krawężnikiem a od strony granicy pasa drogowego obrzeżem betonowym. 8. Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej ograniczonej od strony jezdni krawężnikiem betonowym a od strony przyległej do drogi nieruchomości krawężnikiem, opornikiem betonowym lub nawierzchnią istniejącego zjazdu. 9. Wykonanie lub przebudowa istniejących elementów pasa drogowego i przyległych do niego nieruchomości niezbędnych dla wykonania projektowanego chodnika. 10. Korekta istniejących skarp rowu z ewentualnym ich umocnieniem. 11. Wykonanie odwodnienia nawierzchni jezdni i chodnika. 12. Wykonanie robót wykończeniowych – plantowanie terenu, humusowanie z obsianiem. 13. Wykonanie docelowej organizacji ruchu. 14. Wykonanie przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej – istniejące sieci teletechniczne, sieci elektryczne, sieci wodociągowe, sieci sanitarne, oświetlenie uliczne i inne zlokalizowane w obrębie projektowanej inwestycji. 15. Wszelkie inne roboty, które okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Kolizje z innymi urządzeniami Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem – zabezpieczyć przed uszkodzeniem, lub podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. W miejscach kolizji i w pobliżu – wykopy ręczne. Przy natrafieniu na urządzenia podziemne (przewody wodociągowe, kable telefoniczne i energetyczne, itp.) niezaewidencjonowane na mapie roboty ziemne należy wstrzymać, powiadomić Inwestora oraz właściciela sieci. Dalsze prace – po uzgodnieniu trybu postępowania z właścicielami odkrytych obiektów.

 

6. Inne a) Do obligatoryjnych obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784), wykonanie i utrzymanie oznakowania w trakcie prowadzenia robót, organizacji terenu robót zgodnie z przepisami BHP, zrealizowania wszelkich czynności, robót i prac koniecznych do prawidłowego, zgodnego z przepisami wykonania robót przewidzianych w STWiORB. b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót ujęte zostały w Programie funkcjonalno-użytkowym, który jest integralną częścią (załącznikiem) niniejszej SIWZ. c) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 z późn. zm.), przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi standardami oraz obowiązującymi Normami, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej. d) Wykonawca do wykonania zamówienia zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych opisywanym w dokumentacji przetargowej. e) W przypadku gdy w dokumentacji przetargowej wskazane zostały nazwy handlowe lub znaki towarowe materiału bądź urządzenia technicznego to charakteryzujące tak opisany materiał lub urządzenia techniczne parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych i zostały one podane przykładowo określając jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy. f) Oferując cenę za realizację zamówienia, Wykonawca musi brać pod uwagę wszelkie koszty (m. in. wizji lokalnej, uzgodnień, wyłączeń, opłat, zajęcia terenu celem prowadzenia prac, zabezpieczeń robót, projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem oraz prawidłowe i kompletne oznakowanie robót na jego podstawie, a także wszelkie inne możliwe koszty typu ubezpieczenie, zabezpieczenie, itp. oraz wszelkie ryzyka i ewentualne rabaty związane z realizacją zamówienia, które w całości ponosi Wykonawca.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71320000-7

45100000-8

45110000-1

45111000-8

45200000-9

45230000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (Załącznik nr 3 - oświadczenie)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (Załącznik nr 3 - oświadczenie)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna: 1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej 1 budowę, przebudowę lub remont drogi publicznej o wartości minimum 120.000,00 zł brutto dla jednego Zamawiającego (w ramach jednego zamówienia) (Wzór stanowi załącznik nr 6); 2) do wykazanego doświadczenia (wykazu zrealizowanych robót) Wykonawca musi załączyć dokument (dowód, referencje) potwierdzający, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności wraz z informacjami o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, może zastąpić je innymi. Zdolność zawodowa: 1) Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym. (Wzór stanowią załączniki nr 4 i nr 5)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o: przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2018.798), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia], o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że ewentualne powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - (Wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 1. Wykonawca składa: 1) wykaz doświadczenia (robót budowlanych) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 budowę, przebudowę lub remont drogi publicznej o wartości minimum 120 000,00 zł brutto dla jednego Zamawiającego (w ramach jednego zamówienia) Do wykazanego doświadczenia (wykazu zrealizowanych robót) Wykonawca musi załączyć dokument (dowód, referencje) potwierdzający, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności wraz z informacjami o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, może zastąpić je innymi. 2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowalnymi, zawierający: - co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Wzór stanowi Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ) 2. Obowiązki Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów. Wykonawca może przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu w "stosownych sytuacjach" oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na: zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Warunki wystąpienia stosownych sytuacji: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów - musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponować niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, b) W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w oryginale np. w formie pisemnego oświadczenia innego podmiotu (Wzór stanowi załącznik nr 8) jak również w postaci innych dokumentów (np. przedwstępna lub generalna umowa o współpracy). Zobowiązanie innego podmiotu powinno wskazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy oświadczenie woli innego podmiotu do udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. c) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22. UWAGA! W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, tylko wtedy jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Jeżeli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu,, że realizując zamówienie będzie dysponować niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w oryginale np. w formie pisemnego oświadczenia innego podmiotu (Wzór stanowi załącznik nr 8) jak również w postaci innych dokumentów (np. przedwstępna lub generalna umowa o współpracy). Zobowiązanie innego podmiotu powinno wskazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy oświadczenie woli innego podmiotu do udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2. Forma i zasady składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.2016.1126 z dn. 27.07.2016 r.) - oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 3. W przypadku gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej lub konsorcjum, do oferty należy załączyć ważne pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników/konsorcjantów do złożenia w ich imieniu oferty w niniejszym postępowaniu. 4. Formularz ofertowy 5. Formularz cenowy 6. Wraz z ofertą powinny być złożone: - Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ; - Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. - Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o której mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiany mogą dotyczyć następujących sytuacji: 1. Zmiana terminu realizacji umowy. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu realizacji przedmiotu zamówienia o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającego się uzyskiwania niezbędnych do projektowania opinii, uzgodnień, warunków technicznych i innych materiałów, a także decyzji administracyjnych, wraz z terminami niezbędnymi do uzyskania klauzuli ostateczności decyzji, b) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu zmiany przepisów prawa mająca wpływ na wykonanie dokumentacji c) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, d) jeżeli przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu realizacji zamówienia będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu robót, e) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, g) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, h) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ - z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, i) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, j) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, k) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania, l) jeżeli zmiany będą następstwem działania podmiotów będących eksploatatorami infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym, m) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Zmiany osób i podmiotów: a) konieczność zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w prawie budowlanym (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy), b) konieczność zmiany podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy albo konieczność wprowadzenia podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy wraz z oświadczeniem podwykonawcy, który zostaje zmieniony lub zrezygnowano z jego usług o uregulowaniu wobec niego zobowiązań wynikających z realizowanej umowy). 3. Zmiany terminów i warunków płatności wynagrodzenia: a) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy, b) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę, c) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia, d) zmiana ustawowej stawki podatku VAT, w takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia możliwe jest w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, e) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: - stawki podatku od towarów i usług; - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 4. Pozostałe zmiany: a) zmiany dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne, b) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie. 5. Wszelkie zmiany Umowy są uprawnieniem, a nie zobowiązaniem i mogą być dokonywane na wniosek przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej, w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
język polski>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

Załączniki

01 SIWZ (74.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02 Oferta, oświadczenia (54.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03 Formularz cenowy (461.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04 Wzór Umowy (49.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
05 Zał. nr 1 i nr 2 do Umowy (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
06 Program Funkcjonalno-Użytkowy PFU (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
07 Zał. 1 do PFU mapa z lokalizacją ważniejszych elementów (563.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
08 Zał nr 2 do PFU Opinia Geotechniczna (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Zarząd Dróg Powiatowych
Źródło informacji:Anna Kłysińska
Data utworzenia:2018-05-18 10:46:51
Wprowadził do systemu:Anna Kłysińska
Data wprowadzenia:2018-05-18 10:46:56
Opublikował:Anna Kłysińska
Data publikacji:2018-05-18 10:50:55
Ostatnia zmiana:2018-05-18 10:56:45
Ilość wyświetleń:796