Kluczbork, dn. 17.05.2017 r.

ZP. NR 12.I.2017                                                                             
                                                                                                                                                                                                                 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr 12.I.2017 pn.: "Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku  w okresie 3 lat od 2017 r. do 2020 r." prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP nr 77607 - 2017 z dnia 2017-04-28 r.) - z podziałem na części:

Cześć nr I (ZADANIA A+B łącznie):

ZADANIE A - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ZADANIE B - UBEZPIECZENIA MIENIA w tym:

- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym wandalizmu;

- Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich;

- Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji oraz szyb od stłuczenia;

- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich

Część nr II (ZADANIE C):

ZADANIE C - UBEZPIECZENIA POJAZDÓW w tym:

- Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;

- Ubezpieczenie Auto Casco;

- Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów

 

I.Zgodnie zart. 92ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku, zwany dalej Zamawiającym - informuje,
że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 OFERTY na każdą z części oddzielnie jn.:

OFERTA NR 1 na część I (ZADANIA A i B)

OFERTA NR 2 na część II (ZADANIE C)

wg kryteriów i punktacji określonych w SIWZ, j. n.:

KRYTERIUM - CENA OFERTY - waga 60%
KRYTERIUM - KLAUZULE DODATKOWE - waga 40%
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DO ZDOBYCIA = 200 pkt

jako najkorzystniejszą do realizacji części I (ZADANIA A+B) wybrano OFERTĘ NR 1 złożoną przez:

COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

VIENNA INSURANCE GROUP Oddział w Opolu

45-215 Opole, ul. Luboszycka 36

CENA OFERTOWA BRUTTO =174 912,00 zł

 jako najkorzystniejszą do realizacji części II (ZADANIE C) wybrano OFERTĘ NR 2 złożoną przez:

INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

VIENNA INSURANCE GROUP Oddział Opole
45-301 Opole, ul. Horoszkiewicza 6

CENA OFERTOWA BRUTTO = 31 359,54 zł

 

Uzasadnienie wyboru ofert

1.      Oferty spełniły wymogi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.).

2.      Oferty spełniły warunki postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

- Oferta nr 1 wybranego Wykonawcy dla części I (ZADANIA A+B) przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryterium klauzul dodatkowych odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, uzyskując najwyższą liczbę 182,00 punktów;

- Oferta nr 2 wybranego Wykonawcy dla części II (ZADANIE C) przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryterium klauzul dodatkowych odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, uzyskując najwyższą liczbę 123,20 punktów.

II.Zestawienie Wykonawców składających oferty wraz z uzyskaną punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją zawarto w poniższej tabeli:

Nr Oferty

Nazwa (firma) 
i adres Wykonawcy

CZĘŚĆ I (ZADANIA A+B)

Kryterium Cena ofertowa brutto

waga 60%

 

Ilość punktów w kryterium Cena

Kryterium klauzule dodatkowe

waga 40%

Ilość punktów

w kryterium klauzule dodatkowe

Suma uzyskanych punktów

Cena+klauzule dodatkowe

 

1.

COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP Oddział w Opolu
45-215 Opole, ul. Luboszycka 36

 174 912,00 zł

120,00 pkt.

 Zgodnie ze wskaźnikiem oceny ofert wskazanym w SIWZ

62,00 pkt.

182,00 punkty

Nr Oferty

Nazwa (firma) 
i adres Wykonawcy

CZĘŚĆ II (ZADANIE C)

Kryterium Cena ofertowa brutto

waga 60%

Ilość punktów w kryterium Cena

Kryterium klauzule dodatkowe

waga 40%

Ilość punktów

w kryterium klauzule dodatkowe

Suma uzyskanych punktów

Cena+klauzule dodatkowe

2.

INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP Oddział Opole
45-301 Opole,
ul. Horoszkiewicza 6

31 359,54 zł

120,00 pkt.

 Zgodnie ze wskaźnikiem oceny ofert wskazanym w SIWZ

  
3,20 pkt.

  
123,20 punkty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp zawiadamia, że z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.             

IV. Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po upływie terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.