Kluczbork, dnia 10.05.2017 r.

 

 

ZP. NR 12.I.2017                                                                                           

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT


Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku przekazuje informacje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.) o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp  

I.            Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
nr 12.I.2017 pn.: "Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, w okresie
36 miesięcy od 2017r. do 2020r."- z podziałem na części. Numer ogłoszenia BZP: 77607- 2017;
data zamieszczenia: 28.04.2017 r.

II.            Jawne otwarcie ofert miało miejsce w dniu 10.05.2017 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego.

Kwota całkowita jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (CZEŚĆ I - ZADANIE A + B i CZĘŚC II - ZADANIE C) wynosi: 216 619,70 zł / 36 miesięcy

III.            Poniżej oferty złożone do ustalonego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ terminu:        

Nr Oferty

Nazwa (firma) 
i adres Wykonawcy

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

Termin wykon.

Okres gwar. jakości

Termin płatności

Cena ofertowa
ZAD. A

Cena ofertowa
ZAD. B

Cena ofertowa
ZAD. C

 

1.

COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP

Oddział w Opolu

45-215 Opole, ul. Luboszycka 36

 

165 000,00 zł

 

9 912,00 zł

 


-

36 miesięcy

-

zgodnie
ze
SIWZ

Ogółem zadania A+B
174 912,00 zł

2.

INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP
Oddział Opole
45-301 Opole, ul. Horoszkiewicza 6

-

-

 

31 359,54 zł

36 miesięcy

-


zgodnie
ze
SIWZ

-

 

IV.            Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o: przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że ewentualne powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu do udzielenia przedmiotowego zamówienia.